Tutkimushankkeet

Kasvun nälkä: Pääomasijoitetut yritykset muutosagentteina (Etlatieto Oy) [Valmistunut]

Hankkeessa tarkastellaan erityisesti kahden sijoittajatahon, Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) jäsenyritysten ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, rooleja Suomessa toimivien yritysten kasvun rahoittajina ja ”kasvun nälän” synnyttäjinä. Erityisesti selvitetään innovaatio- ja pääomarahoituksen vaikuttavuutta ja kohdentumista Suomessa toimiviin yrityksiin vuosina 2007–2015.

Työntekijöiden liikkuvuus tiedon leviämisen ja ”luovan tuhon” lähteenä [Valmistunut]

Hankkeessa selvitetään Suomen kansantalouden hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta olennaista kysymystä: mitä tekijät vaikuttavat kansantalouden toimialojen tuottavuuskehitykseen? Analyysissä tarkastellaan yritys- ja henkilötason mekanismeja, joiden kautta innovaatiotoiminnan vaikutukset leviävät toimialojen tuottavuutta vahvistavalla tavalla. Erityisesti keskitytään työntekijävirtoihin, koska ne ovat kiinnostavia sekä ulkoisvaikutusten että niin sanotun luovan tuhon (eli tuottavuutta vahvistavan rakennemuutoksen) kannalta. Yrityksissä, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa syntyvät […]

Kilpailukyky ja tuotevalikoimat

Suomessa on kasvava yksimielisyys siitä, että Suomen teollisuudella on kustannuskilpailukykyongelma. Noin puolet siitä johtuu kilpailijamaita nopeammasta työvoimakustannusten kasvusta ja toinen puoli kilpailijoita hitaammasta tuottavuuskasvusta. Ongelma on vaikea. Maltilliset palkkaratkaisut auttavat, mutta hitaasti. Maailman talouden suhdanteistakaan ei ole apua luvassa. Kustannuskilpailukykymme ongelmat ovat siis suurelta osin rakenteellisia. Tämänhetkinen ymmärrys rakenteellisten ongelmien syistä ja piirteistä perustuu suurelta […]

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja [Valmistunut]

Hankkeessa selvitetään massadatan käyttöä ja arvioidaan sen liiketoimintapotentiaalia eri toimialoilla sekä kartoitetaan massa- ja omadatan sovelluspotentiaalia julkisen sektorin palveluissa sekä näihin palveluihin liittyviä oikeudellisia reunaehtoja. Tutkimushanke tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toimissa. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä massadatan hyödyntämistä ja käynnistää omadata-kokeiluja. Lisäksi tutkimushanke tukee EU:n henkilötietoasetuksen pohjalta uudistumassa olevan […]

Avoimen datan kustannustehokas hyödyntäminen [Valmistunut]

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten avoimen datan ja keskeisten julkisen hallinnon perustietovarantojen (tai perusrekisterien) tietojen hyödyntämistä ja vaikuttavuutta edistetään kustannustehokkaasti. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on määritellä seuranta- ja arviointimittaristo sekä –malli, jonka avulla tiedon avaamisen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta on mahdollista arvioida käytännössä. Lisäksi tehdään perusrekisterien pitäjille kysely, jossa kartoitetaan missä määrin perustietovarannot on avattu, […]

Henkilökohtaisen datan hallinta-alustat

Etlan osuudessa hankkeessa keskitytään ensinnäkin henkilötietojen hyödyntämiseen liittyviin hypesykleihin ja innovaatioihin kolmella alueella, joilla on arvioitu olevan poikkeuksellisen suuri potentiaali luoda lisäarvoa datasta lähitulevaisuudessa. Tällaisiin tietointensiivisiin alueisiin kuuluu rahoituspalveluala, jonka hallussa on keskimäärin suurimmat digitaaliset tietovarannot yritystä kohden. Terveydenhuoltoalan organisaatioiden hallinnassa on massiivisia henkilötietoja sisältävät tietokantoja, joista suurimman datamassan muodostavat erilaiset kuva-aineistot (esim. magneetti- ja […]