Tavoitteena toimiva ja hyvinvoiva Suomi

Suomalaisten työpaikat, hyvinvointi ja vauraus perustuvat menestyvälle yritystoiminnalle. Kilpailukykyinen toimintaympäristö edellyttää markkinatalouden edellytysten vahvistamista ennustettavalla talouspolitiikalla, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tuottaa taloustieteen keinoin tietoa Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä ja vaikuttaa Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan. Tämä edellyttää tieteellistä luotettavuutta sekä rohkeutta että aktiivisuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Luotettavuus syntyy tutkimuksen tieteellisestä pätevyydestä ja tutkimustyön riippumattomuudesta. Pätevyys varmistetaan olemalla Suomen houkuttelevin työpaikka soveltavaan, päätöksentekoa palvelevaan tutkimukseen suuntautuneille taloustieteen tohtoreille sekä kannustamalla henkilöstöä vertaisarvioitujen julkaisujen tuottamiseen ja yhteistyöhön pätevien kansainvälisten osaajien kanssa.

Aktiivista keskustelua talouspolitiikasta

Etlan tavoitteena on olla talouspoliittisen päätöksenteon näkökulmasta Suomen merkittävin taloustutkimuslaitos.

Pyrimme siihen, että muu tutkimusyhteisö ml. taloustieteen ulkopuolisten tieteenalojen tutkijat, poliittiset päättäjät, viranomaiset, etujärjestöt, yritykset ja media kokevat Etlan yhteistyökykyiseksi kumppaniksi.

Hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi

Tieto on hyödyllistä, kun se on relevanttia päätöksenteon kannalta, tuotettu oikeaan aikaan pätevin menetelmin ja korkealla tutkijanetiikalla sekä esitetty selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kun tietoa tuotetaan luotettavasti, ajankohtaisesti ja päätöksentekijöille käyttökelpoisesti, tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa lisääntyy.

Suomen talouspolitiikan pitää perustua tieteelliseen tutkimukseen ja tunnistaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten tärkeys suomalaisten hyvinvoinnille nykyistä selkeämmin.

Teemat

Talouspolitiikan vaikutus

Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten talouspolitiikalla voidaan edistää yritysten välistä kilpailua ja toimintaedellytyksiä Suomessa sekä parantaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Muutosvoimien vaikutus

Tutkimuskohteina ovat keskeisten muutosvoimien vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja Suomen talouspolitiikan reunaehtoihin.

Tutkimusryhmät

Työmarkkinat ja koulutus

Työmarkkinoiden ja koulutuksen tutkimuksen painopisteenä on työn murros ja siihen sopeutuminen. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muutos vaikuttavat monin tavoin työmarkkinoihin ja asettavat haasteita työvoima- ja koulutuspolitiikalle. Ohjelmassa tutkitaan kattavasti näitä ilmiöitä.

Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu

Tutkimukset käsittelevät kilpailun, digitalisaation ja datatalouden sekä julkisen sektorin toimien kuten sääntelyn ja innovaatio- ja kilpailupolitiikan vaikutuksia yritysten strategioihin, innovaatioihin ja markkinoiden toimintaan. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti innovaatiovetoisen kasvun mahdollisuudet Suomessa ja se, millaisilla toimilla kasvua voidaan edistää. Tutkimuskohteina ovat myös vientiyritysten menestyksen taustatekijät sekä kauppapolitiikan muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset.

Makrotalous ja julkistalous

Julkisen talouden tutkimuksen painopisteinä ovat sosiaaliturvan rahoitukseen ja yksityisen ja julkisen sektorin työnjakoon liittyvät asiat. Talouspolitiikan analyysissa korostuu julkisen talouden kestävyys ja siihen liittyvien toimintastrategioiden luominen ja arviointi. Makrotalouden tutkimuskohteina ovat Suomen ja maailman kokonaistalouden kehitys ja sen vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Yritysten uudistuminen

Tutkimukset käsittelevät yritysten, toimialojen ja kansantalouden uudistumista. Usein mielenkiinnon kohteena ovat globalisaatioon, teknologiseen kehitykseen ja yritysten rakenteisiin liittyvät epäjatkuvuudet ja murrokset. Lähes joka hankkeessa on mukana yhteistyötä yritysten tai muiden sidosryhmien kanssa.