Etla - tutkimus päätöksenteon tukena

Tutkimus keskittyy kahteen teemaan

Talouspolitiikan vaikutukset. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten talouspolitiikalla voidaan edistää yritysten välistä kilpailua ja toimintaedellytyksiä Suomessa sekä parantaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Muutosvoimien vaikutukset. Tutkimuskohteina ovat keskeisten muutosvoimien vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja Suomen talouspolitiikan reunaehtoihin.

Tutkimusta tehdään neljässä tutkimusryhmässä

Etla tekee soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä.

Työmarkkinat ja koulutus

Työmarkkinat ja koulutus

Työmarkkinoiden ja koulutuksen tutkimuksen painopisteenä on työn murros ja siihen sopeutuminen. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muutos vaikuttavat monin tavoin työmarkkinoihin ja asettavat haasteita työvoima- ja koulutuspolitiikalle. Ohjelmassa tutkitaan kattavasti näitä ilmiöitä.

Lue lisää

Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu

Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu

Tutkimukset käsittelevät kilpailun, digitalisaation ja datatalouden sekä julkisen sektorin toimien kuten sääntelyn ja innovaatio- ja kilpailupolitiikan vaikutuksia yritysten strategioihin, innovaatioihin ja markkinoiden toimintaan. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti innovaatiovetoisen kasvun mahdollisuudet Suomessa ja se, millaisilla toimilla kasvua voidaan edistää. Tutkimuskohteina ovat myös vientiyritysten menestyksen taustatekijät sekä kauppapolitiikan muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset.

Lue lisää

Makrotalous ja julkistalous

Makrotalous ja julkistalous

Julkisen talouden tutkimuksen painopisteinä ovat sosiaaliturvan rahoitukseen ja yksityisen ja julkisen sektorin työnjakoon liittyvät asiat. Talouspolitiikan analyysissa korostuu julkisen talouden kestävyys ja siihen liittyvien toimintastrategioiden luominen ja arviointi. Makrotalouden tutkimuskohteina ovat Suomen ja maailman kokonaistalouden kehitys ja sen vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Lue lisää

Yritysten uudistuminen

Yritysten uudistuminen

Tutkimukset käsittelevät yritysten, toimialojen ja kansantalouden uudistumista. Usein mielenkiinnon kohteena ovat globalisaatioon, teknologiseen kehitykseen ja yritysten rakenteisiin liittyvät epäjatkuvuudet ja murrokset. Lähes joka hankkeessa on mukana yhteistyötä yritysten tai muiden sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Ajankohtaisia tutkimuksia

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2024

Tekoälyn peruselementit ovat vuosikymmeniä vanhaa perua. Uutta tekoälyn saralla ovat muun muassa helposti saavutettavissa olevat generatiivista tekoälyä ja suuria kielimalleja hyödyntävät palvelut, jotka ”ymmärtävät” luonnollista kieltä sekä tuottavat sekunneissa analyysiä, kieltä, visualisointeja tai ääntä tasolla, joka parhaimmillaan vastaa ihmisasiantuntijan

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2027

Hanke tuo uutta tietoa koulutusinstituutioiden kyvystä tukea osallistavan kasvun tavoitetta työn murroksen edetessä. Hanke keskittyy kahteen erilliseen teemaan koulutuksen roolista tulevaisuuden yhteiskunnan muokkaajana: kuinka erilaiset koulutusmuodot ja -alat pystyvät tarjoamaan taitoja, jotka vastaavat työmarkkinoiden muuttuvia vaatimuksia ja mikä on

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2025

Yksityinen palvelusektori on keskeinen tekijä Suomen taloudessa, sillä ala edistää merkittävästi sekä talouskasvua että työllisyyttä. Tällä hetkellä toimiala on merkittävässä murroksessa ja siihen vaikuttavat yrityssektorin ajankohtaiset muutosvoimat, joista yksi on nopeasti etenevä digitalisaatio. Muutokset muokkaavat alaa ja tarjoavat uusia

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2025

Aineettomat hyödykkeet ovat keskeisessä osassa taloudellisen arvon luomisessa ja yhteiskuntien yleisessä hyvinvoinnissa. Aineetonta pääomaa ovat esimerkiksi brändit, data, patentit, ohjelmistot ja henkilö- ja organisaatiopääoma. Nykyinen ymmärrys aineettomista hyödykkeistä on kuitenkin puutteellinen. Tämä tutkimushanke täydentää tietämystä aineettomien tuotannontekijöiden synnystä, kertymisestä,

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2023

Liikennehankkeiden vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja alueiden kehitykseen on merkittävä. Yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja erityisesti alueiden saavutettavuuden on havaittu vaikuttavan myös yritysten tuottavuuteen. Tuottavuusvaikutusten arviointi osana liikennehankkeiden arviointia ei ole yleistynyt Suomessa. Osasyynä tähän on ollut tarvittavien menetelmien ja tutkimustiedon puute. Tässä

Tutkimus alkoi 2022 Tutkimus päättyy 2025

Etla ja Labore arvioivat kaksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan rahoittamaa kokeilua jatkuvan oppimisen edistämisestä. Kokeilujen tavoitteena on selvittää, miten koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen voitaisiin lisätä ja miten koulutukseen osallistuminen vaikuttaa työllisyyteen ja tuloihin. Ensimmäinen kokeilu

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2024

Hankkeessa tutkitaan suomalaisten yritysten ympäristötuotteiden ja -palveluiden tarjoamaa. Lisäksi kartoitetaan kaupanesteitä, joilla voi olla vaikutusta suomalaisten tuotteiden ja ratkaisujen markkinamenestykselle vientimaissa. Hankkeessa myös arvioidaan, millaisia mahdollisuuksia ja riskejä uudistuvien tuotteiden luokitteluihin ja niiden kategorioihin voi liittyä. Politiikkavalmistelun ja investointien

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2024

Datan hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia arvonluontiin- ja tuottavuuskasvuun yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Uusia dataperusteisia yrityksiä ja tuotteita, (liike)toimintamalleja, arvoketjuja ja julkisia palveluita syntyy, mutta niiden kontribuutiosta sektori- ja koko talouden tasolla tiedetään varsin vähän. Lisäksi datan ja datatalouden arvon määrittäminen on

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2024

Suomessa toisen asteen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa sekä yleissivistävä ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto. Ne voidaan suorittaa joko peräkkäin tai rinnakkain yhdistelmätutkintona. Yhdistelmätutkinnon suorittamisen vaikutukset opiskelijoiden koulutus- ja työmarkkinatulemiin sekä julkiseen talouteen ovat kuitenkin epäselvät. Yksilötason vaikutukset voivat riippua myös

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2024

Kestävä kehitys ja hiilineutraali yhteiskunta rakentuvat kiertotalouden uusien tuotteiden ja ratkaisujen varaan. Lisäksi kiertotalouden ratkaisujen odotetaan luovan myös uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Kiertotalouteen nojaavien markkinoiden syntyminen edellyttää kuitenkin ennakoitavia ja pitkäjänteisiä ohjauskeinoja, jotka mahdollistavat yritysten panostukset kiertotalouden investointeihin ja

Tutkimus alkoi 2022 Tutkimus päättyy 2023

Samaan aikaan kun palvelualojen merkitys kehittyneissä talouksissa on kasvanut, palveluyritykset ja palvelutoiminnot ovat enenevässä määrin tulleet alttiiksi kansainväliselle kilpailulle. Vaikka edelleen osa palvelutoiminnoista edellyttää paikallista läsnäoloa, osa palveluista voidaan tuottaa eri paikassa kuin ne kulutetaan. Keskeisenä mahdollistajana on ollut

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2024

Tutkimushanke kartoittaa yrityksille suunnattujen koronapandemian seurauksena myönnettyjen yritystukien onnistumista suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi selvitetään tukiohjelmien vaikutuksia kansantalouteen, pitkän aikavälin tuottavuuteen, markkinoihin ja kilpailuun. Hanke tarkastelee eri tukiohjelmien vaikuttavuutta sekä rahoitusinstrumenttien että avustusmuotoisten tukien osalta. Rahoitusmuotoisten tukien osalta tutkimus