Etla - tutkimus päätöksenteon tukena

Tutkimus keskittyy kahteen teemaan

Talouspolitiikan vaikutukset. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten talouspolitiikalla voidaan edistää yritysten välistä kilpailua ja toimintaedellytyksiä Suomessa sekä parantaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Muutosvoimien vaikutukset. Tutkimuskohteina ovat keskeisten muutosvoimien vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja Suomen talouspolitiikan reunaehtoihin.

Tutkimusta tehdään neljässä tutkimusryhmässä

Etla tekee soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä.

Työmarkkinat ja koulutus

Työmarkkinat ja koulutus

Työmarkkinoiden ja koulutuksen tutkimuksen painopisteenä on työn murros ja siihen sopeutuminen. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muutos vaikuttavat monin tavoin työmarkkinoihin ja asettavat haasteita työvoima- ja koulutuspolitiikalle. Ohjelmassa tutkitaan kattavasti näitä ilmiöitä.

Lue lisää

Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu

Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu

Tutkimukset käsittelevät kilpailun, digitalisaation ja datatalouden sekä julkisen sektorin toimien kuten sääntelyn ja innovaatio- ja kilpailupolitiikan vaikutuksia yritysten strategioihin, innovaatioihin ja markkinoiden toimintaan. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti innovaatiovetoisen kasvun mahdollisuudet Suomessa ja se, millaisilla toimilla kasvua voidaan edistää. Tutkimuskohteina ovat myös vientiyritysten menestyksen taustatekijät sekä kauppapolitiikan muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset.

Lue lisää

Makrotalous ja julkistalous

Makrotalous ja julkistalous

Julkisen talouden tutkimuksen painopisteinä ovat sosiaaliturvan rahoitukseen ja yksityisen ja julkisen sektorin työnjakoon liittyvät asiat. Talouspolitiikan analyysissa korostuu julkisen talouden kestävyys ja siihen liittyvien toimintastrategioiden luominen ja arviointi. Makrotalouden tutkimuskohteina ovat Suomen ja maailman kokonaistalouden kehitys ja sen vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Lue lisää

Yritysten uudistuminen

Yritysten uudistuminen

Tutkimukset käsittelevät yritysten, toimialojen ja kansantalouden uudistumista. Usein mielenkiinnon kohteena ovat globalisaatioon, teknologiseen kehitykseen ja yritysten rakenteisiin liittyvät epäjatkuvuudet ja murrokset. Lähes joka hankkeessa on mukana yhteistyötä yritysten tai muiden sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Ajankohtaisia tutkimuksia

Tutkimus alkoi 2024 Tutkimus päättyy 2024

Tässä hankkeessa analysoidaan elintarvikealaa ja sen toimintaympäristöä, sekä elintarvikealalla tehtävän työn tulevaisuutta.  Hankkeen tavoitteena on luoda käsitys siitä, millainen on Suomen elintarvikealan nykytila ja viimeaikainen kehitys. Lisäksi tarkastellaan, kuinka Suomen elintarvikeala vertautuu kilpailijamaihin sekä tuotetaan näkemys elintarvikealan tulevasta kehityksestä.

Tutkimus alkoi 2024 Tutkimus päättyy 2024

Tässä tutkimushankkeessa analysoidaan datasäädöksen soveltamisalan mukaista toimintaa ja sen laajuutta Suomessa. Hankkeessa käytetään Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja. Yritysten liiketoiminnan laajuutta mitataan liikevaihdolla ja arvonlisäyksellä sekä dataomaisuuden arvolla. Datasäädöksen soveltamisalaan kuuluvien yritysten dataomaisuuden arvon arvioimisessa käytetään kustannusperusteista lähestymistapaa. Hankkeen lopputulemana esitetään arvio

Tutkimus alkoi 2024 Tutkimus päättyy 2024

Tässä tutkimushankkeessa uudistetaan ETLA:n ennuste- ja seurantatoimintaa. Uudistuksessa vanhoja ennustevälineitä modernisoidaan ja ennusteryhmän julkaisujen uudistamista jatketaan. Uudistuksen myötä ennusteryhmäläisten työssä painottuu yhä enemmän tutkimus ja yhteiskunnallinen keskustelu mm. ajankohtaisten erillisanalyysien muodossa. Hankkeen lopputuloksena ETLA:n ennusteryhmä tuottaa ajankohtaista tietoa Suomen

Tutkimus alkoi 2024 Tutkimus päättyy 2025

Viime vuosina globaali toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja jännitteet eri alueiden välillä ovat kasvaneet. Tässä tutkimushankkeessa vastataan kysymykseen, mitä tämä tarkoittaa Suomen harjoittaman elinkeino- ja yhteiskunta- politiikan kannalta. Hankkeen tavoitteena on hyödyttää päätöksentekijöitä ratkaisuissa, joihin liittyy globaalin toimintaympäristön muutos

Tutkimus alkoi 2024 Tutkimus päättyy 2024

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään sairauspoissaolojen aiheuttamia kustannuksia tarkastelujaksolla 2019–2021, ja työkyvyn tuen toimenpiteiden yhteyksiä sairauspoissaolojen ja niiden kustannusten kehittymiseen. Työpakettiin kuuluu kaksi eri osaa, joita tarkastellaan kirjallisuuden ja aineistoanalyysin kautta.   Työpaketti 1: Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään sairauspoissaolojen kustannuksia, niiden kohdentumista

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2025

Määrällisesti riittävän ja laadullisesti oikeanlaisen rahoituksen saatavuus on välttämätön ehto sille, että tuottavuuskehityksen edellyttämiä aineellisia ja aineettomia investointeja voidaan tehdä. Toisaalta tuottavuus- ja kannattavuuskehitys vaikuttavat siihen, kuinka houkuttelevia sijoituskohteita yritykset ovat ulkoisen rahoituksen tarjoajien näkökulmasta. Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan yritysten

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2024

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyvien yritystukien laajuutta ja taloudellista merkittävyyttä. Hankkeessa kartoitetaan julkisista lähteistä, minkälaisia vihreän siirtymän ja digitalisaation tukiohjelmia eri viranomaistahot ovat viime vuosina toimeenpanneet, ja mitkä tahot niitä hallinnoivat. Lisäksi kuvaillaan, miten tuet ovat

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2024

Pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa kaikissa Suomen kunnissa. Tämä on herättänyt huolta, sillä opetuksen laadulla tiedetään olevan kauaskantoiset vaikutukset, ja varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys on olennainen osa varhaiskasvatuksen laatua. Tässä tutkimushankkeessa selvitetään tekijöitä, jotka auttavat mahdollisen ratkaisun löytämisessä varhaiskasvatuksen tilanteeseen.

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2024

Tekoälyn peruselementit ovat vuosikymmeniä vanhaa perua. Uutta tekoälyn saralla ovat muun muassa helposti saavutettavissa olevat generatiivista tekoälyä ja suuria kielimalleja hyödyntävät palvelut, jotka ”ymmärtävät” luonnollista kieltä sekä tuottavat sekunneissa analyysiä, kieltä, visualisointeja tai ääntä tasolla, joka parhaimmillaan vastaa ihmisasiantuntijan

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2027

Hanke tuo uutta tietoa koulutusinstituutioiden kyvystä tukea osallistavan kasvun tavoitetta työn murroksen edetessä. Hanke keskittyy kahteen erilliseen teemaan koulutuksen roolista tulevaisuuden yhteiskunnan muokkaajana: kuinka erilaiset koulutusmuodot ja -alat pystyvät tarjoamaan taitoja, jotka vastaavat työmarkkinoiden muuttuvia vaatimuksia ja mikä on

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2025

Yksityinen palvelusektori on keskeinen tekijä Suomen taloudessa, sillä ala edistää merkittävästi sekä talouskasvua että työllisyyttä. Tällä hetkellä toimiala on merkittävässä murroksessa ja siihen vaikuttavat yrityssektorin ajankohtaiset muutosvoimat, joista yksi on nopeasti etenevä digitalisaatio. Muutokset muokkaavat alaa ja tarjoavat uusia

Tutkimus alkoi 2023 Tutkimus päättyy 2025

Aineettomat hyödykkeet ovat keskeisessä osassa taloudellisen arvon luomisessa ja yhteiskuntien yleisessä hyvinvoinnissa. Aineetonta pääomaa ovat esimerkiksi brändit, data, patentit, ohjelmistot ja henkilö- ja organisaatiopääoma. Nykyinen ymmärrys aineettomista hyödykkeistä on kuitenkin puutteellinen. Tämä tutkimushanke täydentää tietämystä aineettomien tuotannontekijöiden synnystä, kertymisestä,