Etla - forskning till stöd för beslutsfattande

Forskningen fokuserar på två teman

Tema 1: Effekterna av den ekonomiska politiken. Syftet är att ge information om hur den ekonomiska politiken kan främja konkurrens och driftsvillkor i Finland och förbättra den finländska produktions konkurrenskraft på världsmarknaden.

Tema 2: Effekten av drivande krafter (megatrender). Forskningen fokuserar på effekterna av de viktigaste drivande krafter (megatrender) på företagets driftsvillkor och ramvillkor i finsk ekonomisk politik

Forskningen bedrivs i fyra forskningsgrupper

Etla utför tillämpad ekonomisk forskning gällande frågor som är viktiga ur den finska ekonomin och särskilt näringslivets synvinkel.

Arbetsmarknad och utbildning

Arbetsmarknad och utbildning

Forskning på arbetsmarknader och utbildning fokuserar på arbetets förändring och anpassning till det. Teknisk förändring, globalisering och demografisk förändring återspeglas i arbetskraftsstrukturen och de färdigheter som krävs på arbetsmarknaden. Samtidigt bör sysselsättningsgraden höjas för att stärka de offentliga finanserna.

Tillväxt, internationell handel och konkurrens

Tillväxt, internationell handel och konkurrens

Forskningen undersöker konkurrensens roll i ekonomin. Hur fungerar marknader och hur påverkar reglering och offentlig sektor företagsstrategier och marknadsdynamik? Ett särskilt fokus kommer att vara på hur digitalisering och datamarknaden påverkar företagen och konkurrensen mellan dem. Forskning utforskar också skälen till att förklara exportföretagens framgång, liksom effekterna av förändringar i handelspolitiken på ekonomin.

Makroekonomi och den offentliga ekonomin

Makroekonomi och den offentliga ekonomin

Huvudfokus för finansforskning är strukturella frågor relaterade till finansiering av social trygghet och arbetsfördelning mellan offentlig och privat sektor. Policyanalysen fokuserar på hållbarheten i de offentliga finanserna och utvärderingen av relaterade operativa strategier. Makroekonomisk forskning fokuserar på utvecklingen av den finska och globala ekonomin och dess effekter på den finska näringslivet.

Förnyelse av företag

Förnyelse av företag

Forskningsprojekten handlar om förnyelse av företag, industrier och ekonomi. Fokus ligger ofta på diskontinuiteter och förändringar relaterade till globalisering och teknisk utveckling. Många av projekten är starkt tvärvetenskapliga. Nästan alla projekt involverar samarbete med företag eller andra intressenter.