Historik: från producent av grundläggande information till ett omfattande forskningsinstitut

Produktionssektorns centralorganisationer, bl.a. Finlands Industriförbund, Finska Träförädlingsindustriernas Centralförbund och Arbetsgivarnas i Finland centralförbund grundade i juni 1946 föregångaren till Näringslivets Forskningsinstitut, Taloudellinen Tutkimuskeskus (Ekonomiskt Forskningscenter), som inledde sin verksamhet den 1 augusti samma år. Den efterkrigstida politiska och ekonomiska omvälvningen och bristen på grunduppgifter gällande ekonomin skapade ett nytt slags behov av ekonomisk forskning.

Till en början låg tyngdpunkten i forskningen på grundläggande kartläggningar och utredningar av aktuella ämnen. Till de första uppgifterna hörde en utredning av omfattningen och formerna av industrins sociala verksamhet. Likaså kartlades möjligheterna att stärka utbudet av arbetskraft för att möjliggöra återuppbyggandet och krigsersättningarna.

Rätt snart låg tyngdpunkten i verksamheten på långsiktiga undersökningar. Temat på dem har varierat mycket, men ett slags röd tråd har varit granskningen av den ekonomiska tillväxten på lång sikt, framförallt produktivitetstillväxten och faktorerna som påverkar den. I anknytning till detta har produktionens strukturförändring, den ekonomiska integrationen, konkurrensen, frågor gällande arbetskraftens kunnande, innovationsverksamheten, arbetsmarknadernas funktion, den offentliga sektorns och särskilt pensionssystemets hållbarhet varit föremål för undersökningar. Även frågor angående den makroekonomiska politiken har tidvis undersökts i betydande utsträckning. Etla har under hela sin existens strävat till att tillämpa avancerade forskningsmetoder på praktiska problem.

Uppföljning av det ekonomiska läget och förutseende av dess utveckling har hört till institutets uppgifter alltsedan början. Verksamheten systematiserades i början av 1970-talet, då institutet började uppgöra regelbundna konjunkturprognoser. Samtidigt började man i prognosverksamheten utnyttja ekonometriska metoder.

1970-talet förde även i övrigt med sig en stor förändring i institutets verksamhet. Finansieringsbasen breddades, då bl.a. finansinstitut blev medlemmar i understödsföreningen år 1971. Samtidigt ändrades namnet på institutet till Näringslivets forskningsinstitut. Även resurserna förstärktes.

Följande stora förändring skedde i början av 2000-talet. Man rationaliserade näringslivets organisationer och verksamheterna de finansierade. I detta sammanhang fick Etla och Näringslivets Delegation (Eva) en gemensam styrelse, verkställande direktör och ekonomiförvaltning. Eva flyttade också till gemensamma kontorsutrymmen med Etla.

Kvar som medlemmar i Etlas understödsförening blev den nygrundade Finlands Näringsliv EK, Industrins och arbetsgivarnas centralförbunds (TT)-stiftelse och Centralorganisationen Servicearbetsgivarna PTYTL, som sedermera upphört med sin verksamhet. Strukturen på understödsföreningens styrelse förändrades så, att istället för att ha representanter för ett flertal olika organisationer gick man in för att till styrelsen välja nyckelaktörer från näringslivet samt personer med en gedigen forskningsbakgrund. År 2018 blev Finans Finland, Finsk Handel, Skogsindustrin rf och Teknologiindustrin rf Etlas medlemmar.

Vid sidan av den grundfinansiering som understödsföreningen står för, har betydelsen av projektbunden finansiering vuxit från och med 1990-talets lågkonjunktur. Dess andel har tack vare målmedvetet arbete hållits hög även under 2000-talet.

Institutets personalantal har vuxit från 5-6 under de första åren till över 40. Tidvis har det funnits ännu mera personal, vid millenieskiftet drygt 60.

Behovet av personal har därefter minskat närmast som en följd av effektiveringen av stödfunktionerna bl.a. i och med den tekniska utvecklingen och övergången till två årliga makroprognoser istället för fyra.

Etla har under hela sin förekomsttid verkat som en skolningsplats för ekonomer, varifrån forskare har övergått i universitetens, andra forskningsinstituts, ministeriers, centralbankens, organisationernas och affärslivets tjänst.

Etla har verkat i ett flertal kontorsutrymmen i Helsingfors centrum. Längst, från år 1977 till år 2016 fanns institutet på Lönnrotsgatan 4. I februari 2016 flyttade Etla till nya kontorsutrymmen på Arkadiagatan 23.

Näringslivets forskningsinstitut och dess föregångare har haft 12 verkställade direktörer (Kaarlo Larna verkade som verkställande direktör i två repriser):

1946-1950 Esa Kaitila
1951-1959 Lars Wahlbeck
1960 Jouko Paakkanen
1961-1963 Kaarlo Larna
1963-1965 Jukka Wallenius
1965-1969 Aarni Nyberg
1970-1971 Nils Meinander
1971-1973 Ahti Molander
1973-1975 Kaarlo Larna
1976-1983 Tauno Ranta
1983-2005 Pentti Vartia
2005-2012 Sixten Korkman
2012-2019 Vesa Vihriälä
2019- Aki Kangasharju