Målsättning: nyttig information som stöd för beslutsfattandet

Näringslivets forskningsinstitut har som målsättning att som stöd för beslutsfattandet producera nyttig information om frågor som är viktiga för Finlands nationalekonomi, i första hand med ekonomiskvetenskapliga metoder.

Vi anser att informationen är nyttig, när den är relevant med tanke på beslutsfattandet, producerad i rätt tid med relevanta metoder och med hög forskaretik samt presenterad i klar och lättfattlig form.

Föremål för vårt intresse är frågor som gäller produktivitet, nyttjandet av arbetsinsatsen och fenomen som är förknippade med balansen i ekonomin, inkl. den offentliga sektorns verksamhet. Vi strävar till att ta tag i särskilt sådana frågeställningar, som är viktiga med tanke på planeringen av de politiska åtgärderna. Vi strävar också till att välja forskningsämnena och angreppssätten på ett sådant sätt som hjälper oss att fördjupa och utvidga vårt kunnande.
Vår målsättning är att vi alltid har en övergripande uppfattning om Finlands ekonomiska situation som är à jour och en därpå baserad prognos om den helhetsekonomiska utvecklingen som uppgjorts med kvalificerade metoder.

Vi utvärderar den ekonomiska politikens lösningar och lösningsförslag fortast möjligt och med lika grunder, i första hand i ljuset av ekonomiskvetenskapliga forskningsresultat. Vid behov presenterar vi egna policyrekommendationer.

Vi strävar efter att det övriga forskningssamfundet inkl. forskare från andra vetenskapsområden än de ekonomiskvetenskapliga, politiska beslutsfattare, myndigheter, intresseorganisationer, företag och media upplever att Etla alltid är en samarbetsvillig partner.

Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI