Målsättning: nyttig information som stöd för beslutsfattandet

Näringslivets forskningsinstitut har som målsättning att som stöd för beslutsfattandet producera nyttig information om frågor som är viktiga för Finlands nationalekonomi, i första hand med ekonomiskvetenskapliga metoder.

Vi anser att informationen är nyttig, när den är relevant med tanke på beslutsfattandet, producerad i rätt tid med relevanta metoder och med hög forskaretik samt presenterad i klar och lättfattlig form.

Föremål för vårt intresse är frågor som gäller produktivitet, nyttjandet av arbetsinsatsen och fenomen som är förknippade med balansen i ekonomin, inkl. den offentliga sektorns verksamhet. Vi strävar till att ta tag i särskilt sådana frågeställningar, som är viktiga med tanke på planeringen av de politiska åtgärderna. Vi strävar också till att välja forskningsämnena och angreppssätten på ett sådant sätt som hjälper oss att fördjupa och utvidga vårt kunnande.
Vår målsättning är att vi alltid har en övergripande uppfattning om Finlands ekonomiska situation som är à jour och en därpå baserad prognos om den helhetsekonomiska utvecklingen som uppgjorts med kvalificerade metoder.

Vi utvärderar den ekonomiska politikens lösningar och lösningsförslag fortast möjligt och med lika grunder, i första hand i ljuset av ekonomiskvetenskapliga forskningsresultat. Vid behov presenterar vi egna policyrekommendationer.

Vi strävar efter att det övriga forskningssamfundet inkl. forskare från andra vetenskapsområden än de ekonomiskvetenskapliga, politiska beslutsfattare, myndigheter, intresseorganisationer, företag och media upplever att Etla alltid är en samarbetsvillig partner.

Forskningsgrupper

Arbetsmarknad och utbildning

Forskning på arbetsmarknader och utbildning fokuserar på arbetets förändring och anpassning till det. Teknisk förändring, globalisering och demografisk förändring återspeglas i arbetskraftsstrukturen och de färdigheter som krävs på arbetsmarknaden. Samtidigt bör sysselsättningsgraden höjas för att stärka de offentliga finanserna.

Tillväxt, internationell handel och konkurrens

Forskningen undersöker konkurrensens roll i ekonomin. Hur fungerar marknader och hur påverkar reglering och offentlig sektor företagsstrategier och marknadsdynamik? Ett särskilt fokus kommer att vara på hur digitalisering och datamarknaden påverkar företagen och konkurrensen mellan dem. Forskning utforskar också skälen till att förklara exportföretagens framgång, liksom effekterna av förändringar i handelspolitiken på ekonomin.

Makroekonomi och den offentliga ekonomin

Huvudfokus för finansforskning är strukturella frågor relaterade till finansiering av social trygghet och arbetsfördelning mellan offentlig och privat sektor. Policyanalysen fokuserar på hållbarheten i de offentliga finanserna och utvärderingen av relaterade operativa strategier. Makroekonomisk forskning fokuserar på utvecklingen av den finska och globala ekonomin och dess effekter på den finska näringslivet.

Förnyelse av företag

Forskningsprojekten handlar om förnyelse av företag, industrier och ekonomi. Fokus ligger ofta på diskontinuiteter och förändringar relaterade till globalisering och teknisk utveckling. Många av projekten är starkt tvärvetenskapliga. Nästan alla projekt involverar samarbete med företag eller andra intressenter.