Etla forskar, gör prognoser och utvärderar

Näringslivets forskningsinstitut (Etla) är en privat, icke-vinstsyftande allmännyttig organisation. Etla utför tillämpad ekonomisk forskning gällande frågor som är viktiga ur Finlands synvinkel. Forskningens tyngdpunktsområden är produktiviteten och de faktorer som påverkar dess tillväxt, arbetsmarknadernas funktion och den totalekonomiska balansen inkl. en hållbar skötsel av den offentliga ekonomin. Etla följer med den ekonomiska utvecklingen och gör upp ekonomiska prognoser samt utvärderar och kommenterar den ekonomiska politiken.

Forskningsprioriteringar

Tema 1: Effekterna av den ekonomiska politiken. Syftet är att ge information om hur den ekonomiska politiken kan främja konkurrens och driftsvillkor i Finland och förbättra den finländska produktions konkurrenskraft på världsmarknaden.

Tema 2: Effekten av drivande krafter (megatrender). Forskningen fokuserar på effekterna av de viktigaste drivande krafter (megatrender) på företagets driftsvillkor och ramvillkor i finsk ekonomisk politik

Finansiering

Verksamheten upprätthålls av en understödsförening, vars finansiering täcker knapp tredjedel av institutets totala kostnader och utgör en stabil grund för verksamheten.

Merparten av den övriga finansieringen kommer som projektfinansiering till enskilda forskningsprojekt. Forskningsprojekt har finansierats av bl.a. Finlands Akademi, Business Finland, ministerierna, stiftelserna, Nordiska ministerrådet och EU-komissionen. Etla får statsunderstöd från undervisnings- och kulturministeriets för främjande av vetenskapen.

Offentliga resultat

Etla har c. 40 anställda, varav tre fjärdedelar är ekonomer. Majoriteten av forskningspersonalen har doktorsutbildning. Vi samarbetar mycket med andra inhemska och utländska forskningsinstitut och även med andra forskare än ekonomer.

Resultaten av forskningsarbetet är offentliga. Omfattande forskningsrapporter publiceras som böcker eller forskningsrapporter, artiklar med sikte på vetenskapliga journaler i Working papers –serien, och korta aktuella rapporter i ETLA Brief –serien. Den makroekonomiska konjunkturprognosen uppgörs två gånger i året.

Forskarna som experter i olika arbetsgrupper som ministerierna och andra organ tillsatt, de deltar som hörande i riksdagens utskott och håller föredrag på vetenskapliga möten och andra tillställningar. Etlas forskare publicerar artiklar i refereegranskade ekonomiskvetenskapliga journaler, skriver artiklar och kolumner till olika massmedier och står som experter till förfogande för dem.

Etla har två dotterbolag: projektforskningsenheten Etlatieto Oy och Taloustieto Oy. Etla och Näringslivets delegation (EVA) har en gemensam styrelse, verkställande direktör och ekonomiförvaltning.

Internationell dimension

ETLA är den enda finländska medlemmen i AIECE, förbundet för forskningsinstitut som uppgör konjunkturprognoser, i ENEPRI-nätverket för forskningsinstitut som forskar i ekonomisk politik samt i EUROFRAME-nätverket som gör prognoser för konjunkturutvecklingen i euroområdet och utvärderar den ekonomiska politiken.

Via länkarna nedan kan du bekanta dig med ETLAs internationella samarbetspartners:


Målsättning

Etla producerar för beslutsfattandet nyttig information, baserad på de ekonomiska vetenskaperna, om frågor som är viktiga för Finlands nationalekonomi.

Etla har en uppfattning om Finlands ekonomiska situation som är à jour och en därpå baserad prognos om Finlands helhetsekonomiska utveckling.

Etla utvärderar ekonomisk politik i vid bemärkelse i första hand i ljuset av ekonomiskvetenskapliga forskningsresultat.


Understödsföreningens medlemmar

  • Finlands Näringsliv EK
  • Industrins och arbetsgivarnas centralförbunds (TT)-stiftelse
  • Finans Finland (FA)
  • Finsk Handel
  • Skogsindustrin rf
  • Teknologiindustrin rf