• Konkurrensens konsekvenser för företag
  • Samband mellan innovationer och företagsdynamik
  • Ökad produktivitet för företag och ”kreativ förstörelse”
  • Utlandshandel, handelspolitik och direkta investeringar

Forskningsprogrammet undersöker betydelsen av konkurrens. Föremål för forskning är marknadernas funktion, effekten av reglering och den offentliga sektorns verksamhet på marknadens funktion. Inom programmet görs mycket empiriska analyser baserat på företags- och persondata om företagens konkurrensstrategier, om hinder för inträde på marknaderna samt effekterna av den offentliga maktens åtgärder på konkurrensen och företagens verksamhet.

Innovationer, alltså nya varor och tjänster samt produktionssätt, är företagens sätt att klara av marknadernas konkurrenstryck och således en av de intressanta följderna av konkurrens. Föremål för särskilt intresse i programmet är innovationsverksamhet som är förknippad med digitalisering och dataekonomi. I undersökningarna granskas bland frågor med koppling till öppen information och massadata (big data).

Med hjälp av lyckade innovationer kan företagen höja sin egen och genom detta hela ekonomins produktivitet. Ekonomins produktivitet förbättras även genom att resurserna flyttas från ineffektiva företag till mer effektiva. Detta kallas ”kreativ förstörelse”. I programmets undersökningar granskas produktivitetstillväxten i anslutning till kreativ förstörelse, faktorerna som påverkar denna och särskilt den underliggande företagsdynamiken. Till detta hör såväl uppkomsten av nya arbetsplatser och nedläggningen av gamla som arbetstagarnas rörlighet på arbetsmarknaden. Dessa frågor undersöks i nära samarbete med forskningsprogrammet “Arbetsmarknaderna och kunnande”.

Forskningsprogrammet undersöker vilka faktorer förklarar exportföretagens framgångar. I analysen jämförs finländska och svenska exportföretag som konkurrerar med samma exportprodukter. Programmet studerar också betydelsen av arbetskraftens tidigare arbetserfarenhet och nätverk i multinationella företag för framgången för uppstartsföretag. Forskningen fokuserar även på aktuella handelspolitiska förändringar som analyseras med hjälp av en gravitationsmodell och handelstatistik på produkt- och landnivå.