• Arbetsmarknadens struktur och dynamik
  • Arbetsmarknadsinstitutioner och lönesystem
  • Kunnande och utbildningspolitisk utvärdering

Tyngdpunkten i forskningen om arbetsmarknaden och utbildning ligger på frågor som berör arbetsmarknadens struktur och dynamik. Den pågående strukturförändringen på arbetsmarknaden i kombination med den utdragna nedgången i ekonomin avspeglas i arbetsmarknadsinstitutioner och lönesystem. Förändringen påverkar arbetskraftens struktur, rörlighet och karriärutveckling och därmed också löne- och inkomstskillnader. Effekterna och konsekvenserna av strukturförändringen på arbetsmarknaden analyseras speciellt mot bakgrund av kopplingen mellan kunnande och arbetsliv med särskild betoning på ett flexibelt och tillräckligt utbud av utbildningsmöjligheter under alla skeden av arbetskarriären. I policy-analyserna ligger tyngdpunkten på att utvärdera effekterna av utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Forskningsfrågorna belyser på bred bas förändringar i jobbstrukturen samt arbetsmarknadens funktionssätt speciellt med tanke på behovet att utveckla såväl utbildnings- och arbetsmarknadsinstitutionerna som lönesystemen. Ett annat viktigt forskningsområde gäller hur man kunde minska risken för arbetslöshet och utslagning.

I programmets empiriska forskningsprojekt används huvudsakligen Statistikcentralens omfattande longitudinella registerdata. Vid behov kompletteras datamaterialet med information som tillhandahålls i olika slags specialregister samt genom analys av enskilda företag. De modeller och metoder som tillämpas ligger i framkant inom dessa forskningsområden.