• Beskattningen
  • Den åldrande befolkningen och den offentliga ekonomins hållbarhet
  • Socialskydd
  • Arbetsfördelningen mellan den offentliga och privata sektorn
  • Den internationella ekonomins utveckling och ekonomiska prognoser

Tyngdpunkterna i forskningen om den offentliga ekonomin ligger på strukturella frågor angående beskattning och finansiering av socialskyddet. Den ekonomiska politikens långsiktiga problem granskas särskilt ur den åldrande befolkningens synvinkel, med betoning på den osäkerhet och de risker som är förknippade med den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen. I policyanalysen poängteras den offentliga ekonomins hållbarhet samt skapande och utvärdering av handlingsstrategier som är förknippad med den. Även konjunkturfrågor sammankopplas med långsiktiga hållbarhetsgranskningar, bl.a. mätning av finanspolitikens stramhet.

Forskningsfrågorna är förknippade med sparandet och förmögenheten, med pensioner och övrigt socialskydd och finansieringen av den, med beskattningen och effekterna av dess incentiv, inkomstfördelningen mellan generationerna samt den offentliga skuldsättningen.

Föremål för forskning inom makroekonomi är utvecklingen av Finlands och den globala ekonomin och dess konsekvenser för det finländska näringslivet. Utgående från detta bedöms även finländska och internationella finanspolitiska riktlinjer. Vid forskningen i den internationella ekonomin används som hjälpmedel en makromodell för den globala ekonomin, NiGEM.

Vid analysen av den finländska ekonomin används en makroekonomisk modell, en kalkylram baserad på bokföringen för nationalekonomin, en input-output-modell samt modeller och ramar som beskriver olika sektorer. Vid utarbetandet av prognoserna utvecklas även nowcasting-metoder och de möjligheter som erbjuds av artificiell intelligens utreds.

Centrala nätverk för arbetet med att skapa prognoser är de europeiska forskningsinstitutens Euroframe-nätverk samt det omfattande europeiska konjunkturforskningsinstitutens AIECE-nätverk.