Tietosuojaseloste

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tekee tilastoihin, rekistereihin, kyselyihin ja haastatteluihin perustuvaa tutkimusta, julkaisee tutkimuksia, selvityksiä ja muistioita, sekä järjestää tilaisuuksia, seminaareja ja muita tapahtumia.

Etlan järjestämiin tapahtumiin kutsumme muun muassa henkilöitä rahoittajista, muista sidosryhmistä, yhteistyökumppaneista ja tiedotusvälineistä. Kerromme toiminnastamme julkaisujen ja tilaisuuksien lisäksi muun muassa www.etla.fi-sivustolla, tiedotteilla ja postitse.

Tutkimuksessaan Etla käyttää julkisia ja suljettuja tietolähteitä sekä käsittelee myös anonymisoitua, pseudonymisoitua ja yksilöityä tietoaineistoa.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käytämme tietoja tutkimuksessamme, ja miten hyödynnämme yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme tietoja viestinnässä ja tapahtumiemme järjestämisessä.

Rekisterinpitäjä

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys r.y.
Y-tunnus: 0211067-6
Osoite: Arkadiankatu 23, 00100 Helsinki
Puhelinnumero: 09-609 900

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

Markku Lammi
ETLA
Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki
tietosuoja@etla.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Etla käsittelee laajoja tietoaineistoja Suomen kansantaloutta eri tavoin palvelevan tutkimuksen toteuttamiseksi. Olemme voittoa tuottamaton, riippumaton taloustutkimuslaitos, joka tekee ainoastaan ei-kaupallista tutkimusta.

Käsittelemme myös yhteistyökumppaneidemme, sidosryhmiemme ja verkkosivujemme kävijöiden tietoja. Tarkoituksena on tiedottaa ja kertoa Etlan toiminnasta, esittää kutsuja tapahtumiin ja mahdollisesti muut Etlan toimintaan liittyvät tarkoitukset (esimerkiksi työpaikan tarjoaminen). Käsittelemme tietoja yksinomaan tutkimustarkoituksessa, tutkimuksen ylläpitämiseksi ja siitä tiedottamiseksi eri muodoin.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomen tietosuojaa koskevaa sääntelyä.

Keräämme henkilötietoja tutkimusta varten pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään, tyypillisesti heille suunnatuin kyselyin ja haastatteluin. Lisäksi keräämme tietoja erilaisista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

  1. a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta
    varten;
  2. b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
  3. f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Meillä ja kumppaneillamme on myös toimintamme harjoittamiseen liittyviä EU-tietosuojalain mukaisia ns. “oikeutettuja etuja”, kuten oikeus edistää toimintaamme tiedottamisella ja erilaisilla tapahtumilla. Oikeutetun edun perusteella voimme mm. lähettää tiedotteita ja kutsuja yhteystietojasi hyödyntäen. Muita oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. tutkimus, toiminnan edelleen kehittäminen ja palvelun ylläpidon suorittamat tutkimus- ja tilastointitarkoitukset.

Yritysten juridisten vastuuhenkilöiden tunnistamiseen tilastollista tutkimusta varten käsittelemme myös henkilötunnuksia. Henkilötunnusten käyttöoikeus perustuu Henkilötietolain 13 § pykälään, ja olemme sitoutuneet käyttämään niitä ainoastaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten.

Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä kunkin tutkimuksen tutkimusselosteissa tarkemmin määritellyn ajan, tai niin kauan kuin välillämme on asiakas- tai siihen rinnastettava asiallinen yhteys, tai meillä on yllä kuvattuja oikeutettuja etuja, joiden perusteella tietoja käsittelemme.

Näitä tietoja käsittelemme

Tutkimuskäyttö

Tutkimuskäyttöön tarkoitetuissa rekistereissämme voi olla seuraavia tutkimuskäyttöön kerättyjä tietoja:

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työpaikka, nimike, osoite/työosoite, muita työnantajan julkisia tietoja, IP-osoite, henkilöltä kysyttävä työhistoria ja osaaminen, henkilön arvioita omasta työstään, yhtiöstään sekä toimialasta laajemmin, sukupuoli, koulutus, hallituspaikat ja asema yrityksessä. Yritysten juridisten vastuuhenkilöiden tunnistamiseen tilastollista tutkimusta varten käsittelemme kaupparekisteriin ilmoitettuja perustietoja, joissa voi olla mukana henkilötunnus.

Tiedotuskäyttö

Käytössämme on asiakasrekisteri, kutsurekisteri sekä yhteystieto- ja ilmoittautumisrekisteri.

Rekistereissämme voi olla seuraavia tiedottamis- ja yhteydenpitokäyttöön kerättyjä tietoja:

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työpaikka, nimike, osoite/työosoite, muita työnantajan julkisia tietoja, IP-osoite, tieto osallistumisesta Etlan tilaisuksiin tai tapahtumiin, tieto rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä ja siihen reagoinnista, kuten tapahtumakutsut.

ATK-järjestelmä tallentaa lokitietoja tapahtumista.

Työ- tai harjoittelupaikkahakemuksissa on lisäksi seuraavia yksilöitäviä tietoja: syntymäaika, opiskelupaikka, valmistumisaika, opintosuoritusote, työkokemus ja vapaata hakemustekstiä.

Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Tiedotuskäyttöä varten keräämme tietoja julkisista lähteistä ja henkilöiden yhteydenotoista Etlaan. Tutkimuskäyttöä varten ostamme kerran vuodessa seuraavat yritysten vastuuhenkilöiden kaupparekisteriin ilmoittamat perustiedot Asiakastieto Oy:ltä: henkilön asema tai tehtävä yrityksessä, henkilötunnus (syntymäaika ulkomaalaisilta vastuuhenkilöiltä) ja sähköpostiosoite. Yritysten vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteita on lisäksi kerätty suoraan yritysten www-sivuilta.

Tietojen poistaminen, tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi tai vaatia tietojesi korjaamista tai niiden poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti postittamalla kirjallisen ja omakätisesti allekirjoitetun tarkistus-, korjaus- tai poistamispyynnön henkilötietojen käsittelijän yhteyshenkilölle. Mikäli käytät oikeuttasi poistaa sinua koskevat tiedot, eikä tietosuojalainsäädäntö oikeuta tai velvoita meitä jatkamaan tietojen käsittelyä, emme rekisterinpitäjänä pysty enää noudattamaan mahdollista suoramarkkinointikieltoa, sillä meille ei jää mitään tietoja poistetuista henkilöistä.

Tietojen siirrot ja luovutukset

Tutkimuskäyttö

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Emme anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille, paitsi jos tutkimussuunnitelmassa ja suostumuspyynnössä on näin erikseen mainittu.

Tiedotuskäyttö

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Emme anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille, paitsi siltä osin kuin seuraavassa mainitaan.

Saatamme jakaa henkilötietojasi meille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille eli ns.henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi markkinointi, ohjelmistopalvelut ja tapahtumien tuottaminen. Emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen meille, tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Jaamme henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa yhdessä toteutamme projekteja, kuten tapahtumia.

Voimme jakaa tapahtumiimme osallistuvien henkilötietoja harkintamme mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista (esimerkiksi sidosryhmille järjestetty tapahtuma).

Näin suojaamme tietosi

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalisesti ylläpidettävät ja/tai käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Mahdolliset erimielisyydet

Jos rekisteröity ja henkilötietojen käsittelijä ovat rekisteriin liittyvästä asiasta erimielisiä, eikä asiaa saada kohtuullisessa ajassa ratkaistua, rekisteröidyllä on mahdollisuus kääntyä valvontaviranomaisen puoleen. Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki

Muut ehdot

Tämän tietosuojaselosteen kattamiin rekistereihin ja niissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.
Kehitämme elinkeinotoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja.

Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Evästekäytäntömme

Keräämme sivustojen käytöstä tietoja evästeiden (eli nk .cookies) ja vastaavien tekniikoiden avulla. Käytämme tekniikoita sivustojen kehittämiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. Evästeitä vastaavia tietojenkeräystekniikkoja ovat selaimen paikallinen tietovarasto, sovelluksen tunniste ja laitetunniste.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Etla kehittää toimintaansa jatkuvasti, ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan.