Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2020 Tutkimus päättyi: 2021 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset

Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset

Yritystukien kokonaistaloudellisten vaikutusten ymmärtäminen on olennaisen tärkeää tehokkaan tukipolitiikan suunnittelussa ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden toteutuksessa. Onnistuneella yritystukipolitiikalla voidaan kiihdyttää talouden kasvua ja kilpailukyvyn parantumista. Toisaalta tuet voivat pahimmassa tapauksessa hidastaa tuottavuuskasvua.

Tämän hankkeen tavoitteena on arvioida yritystukien kokonaistaloudellisia vaikutuksia teoreettisen viitekehikon ja suomalaisten yritysaineistojen valossa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa yritystukien kokonaistaloudellisista vaikutuksista sekä tukien jakautumisesta eri yrityksille ja toimialoille. Tukien kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei ole aiemmin tarkasteltu kokonaistaloudellisella mallilla Suomessa.

Hankkeessa sovelletaan Acemoglun ym. (2018) kehittämää mallia (AAABK-malli), joka mahdollistaa erilaisten politiikkatoimien hyvinvointivaikutusten arvioinnin. Keskeisenä AAABK-mallissa on korkean tuottavuuden ja matalan tuottavuuden yritysten suhde kokonaistuotannosta, ja se miten eri politiikkatoimet vaikuttavat tähän suhteeseen. Mallin keskiössä on tutkimus- ja tuotekehityspanosten (t&k-panosten) allokoituminen, joka on keskeinen tuottavuuskasvua määrittävä tekijä.

Hankkeen tavoitteet:

1.Suomen tukiallokaation kuvaaminen AAABK-mallin viitekehikossa

Työn ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan koko yrityssektorin kattava empiirinen tarkastelu, jossa yritykset jaetaan ryhmiin AAABK-mallin jäsennyksen mukaisesti. Tarkastelussa käytetään myös muita tukien jakautumisen tehokkuuden kannalta olennaisia muuttujia, kuten toimialaa, tuotosta, tuottavuutta ja osaamisintensiivisyyttä.

2. Tukien kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi AAABK-mallilla

Hankkeen keskeinen osa on yritystukien kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi sovittamalla ja kalibroimalla AAABK-malli suomalaisilla aineistoilla. Hankkeessa tuotetaan tietoa eri politiikkavaihtoehtojen vaikutuksista laskemalla AAABK-mallin avulla nykyisen ja vaihtoehtoisten tukiallokaatioiden kokonaistaloudelliset vaikutukset. Analyysi tuottaa tietoa tukiallokaation vaikutuksesta mm. talouden kasvuasteeseen.

3. Vaikutuskanavat ja mallin laajennusmahdollisuudet (ml. vaikutukset kansainväliseen kilpailukykyyn)

Hankkeen puitteissa kartoitetaan mahdollisuuksia mallin muunnoksille, jotka tuottaisivat hyödyllistä lisäarvoa politiikkavalmistelulle Suomen tilanteessa. Hankkeessa hyödynnetään jo sellaisenaan monipuolista AAABK-mallin parametrijoukkoa. Eri vaikutuskanavien odotettuja vaikutuksia voidaan simuloida sen avulla, miten niiden voidaan odottaa vaikuttavan mallin keskeisiin parametreihin.

4. Johtopäätökset ja politiikkasuositukset: yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset Suomessa ja tukiallokaation tehokkuuden parannusmahdollisuudet

Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan joulukuussa 2021 valmistuvassa loppuraportissa, joka julkaistaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa. Lisäksi tuotetaan tulokset tiivistävä Policy Brief. Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa taloustieteellinen työkalu, jolla voidaan jatkossakin arvioida politiikkatoimien suoria ja epäsuoria vaikutuksia.

 

Etla toteuttaa hankkeen yhteistyössä VATT:in kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: