Innovaatiovetoisia polkuja talouskasvuun

Innovaatiovetoisia polkuja talouskasvuun

Suomen talous on kasvanut hitaasti 2000-luvun lopun finanssikriisin jälkeen. Yritysten liiketoimintaympäristö ja innovaatiotoiminta ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana muun muassa ilmastonmuutoksesta johtuvien uusien kestävyystavoitteiden ja ammattitaitoisista työntekijöistä käytävän kilpailun kiristymisen myötä. Uusia talouskasvun lähteitä on ilmaantunut, mutta ymmärrys on yhä puutteellista siitä, miten niitä voitaisiin parhaiten hyödyntää. Sopeutuminen väistämättömiin ilmasto- ja ympäristöpoliittisiin toimiin, kuten pyrkimys Suomen hallituksen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen sekä väestön ikääntyminen, asettavat myös reunaehtoja taloudelliselle toiminnalle.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille uutta tietoa innovaatiovetoisen talouskasvun uusista lähteistä ja lisätä ymmärrystä siitä, miten uusien kestävän kasvun lähteiden syntyä ja hyödyntämistä voitaisiin parhaiten edistää Suomessa. Hankkeen tulokset auttavat suomalaisia päätöksentekijöitä tehokkaiden innovaatiopoliittisten (ja tähän liittyvien) toimien suunnittelussa painottuen vihreiden innovaatioiden, kestävän kehityksen ja maahanmuuton tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tieto uusien kasvun lähteiden syntymisen ja hyödyntämisen edistämisestä on olennaisen tärkeää, jotta Suomi saadaan takaisin kasvu-uralle yli kymmenen vuoden hitaan talouskasvun jakson jälkeen.

 

Hanke pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Kuinka tuotevalikoiman muutoksilla (erityisesti kasvihuonepäästöjä vähentävillä) voidaan parantaa resurssien allokointia ja tuottavuuden kasvua?
  • Minkälaisilla politiikkatoimilla voidaan parhaiten edistää vihreitä innovaatioita ja Suomen vihreiden tuotteiden vientimenestystä?
  • Mitkä ovat kustannustehokkaimmat tavat, joilla energian tuottajat voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä?
  • Miten innovaatio- ja maahanmuuttopolitiikalla voidaan vaikuttaa innovaatioihin, talouskasvuun ja hyvinvointiin Suomen kaltaisessa pienessä avotaloudessa?

Tutkimuksesta vastaa: