Persoonalla on väliä – itsevarmuus selittää yrittäjäksi ryhtymistä

Persoonallisuus on yksi henkilön työmarkkinamenestystä selittävä tekijä ja tuoreen tutkimuksen mukaan erityisesti itsevarmuus selittää yrittäjäksi ryhtymistä. Korkeamman itsevarmuuden omaavat henkilöt siirtyvät tutkimuksen mukaan muita todennäköisemmin palkkatyöstä yrittäjiksi. Itsevarmuus selittää myös menestymistä yrittäjänä. Nyt saadut Suomea koskevat tulokset ovat linjassa myös aiempien tutkimusten kanssa.

Talouskasvun, työllisyyden ja innovaatiotoiminnankin näkökulmasta on tärkeää ymmärtää yritysten toimintaa ja yleisemmin yrittäjyyttä: kenestä tulee yrittäjä ja mitkä tekijät selittävät yrittäjänä menestymistä. Tänään julkaistun Etla Muistion mukaan yrittäjäksi ryhtymistä selittää erityisesti itsevarmuus, kun ihmisen persoonallisuuspiirteitä tutkitaan. Persoonallisuus on myös aiemmissa tutkimuksissa noussut yhdeksi olennaiseksi työmarkkinamenestystä selittäväksi tekijäksi.

Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij ja Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Jutta Viinikainen tarkastelivat tutkimuksessaan kuuden eri persoonallisuuspiirteen (neuroottisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, sosiaalisuus, vihamielisyys, itsevarmuus ja tunnollisuus) yhteyttä yrittäjyyteen ja yrittäjänä menestymiseen.

Yrittäjillä piirteistä korostuu juuri itsevarmuus. Henkilöt, joilla on korkeampi itsevarmuus siirtyvät todennäköisemmin palkkatyöstä yrittäjäksi. Muiden persoonallisuuspiirteiden välillä ei havaittu tutkimuksessa merkittäviä eroavaisuuksia.

Itsevarmuus selittää myös menestymistä yrittäjänä. Yrittäjät, joilla on korkeampi itsevarmuus, lopettavat yrittäjänä toimimisen muita epätodennäköisemmin. Toisaalta ulospäinsuuntautuneisuus ja sosiaalisuus lisäävät myös todennäköisyyttä lopettaa yrittäjänä. Korkeampi itsevarmuus on yhteydessä kuitenkin jopa 6–20 prosenttia korkeampiin yrittäjätuloihin ja työn tuottavuuteen.

Nyt julkaistu Etla Muistio perustuu Maczulskij’n ja Viinikaisen laajempaan tutkimukseen ”Self-employment predicts entrepreneurship and entrepreneurial success”, joka on julkaistu akateemisessa journaalissa Journal of Business Venturing Insights.

Tutkimuksen aineistona on ollut suomalainen kaksosille suunnattu kyselyaineisto, jonka avulla on voitu seurata henkilöiden työuria 20 vuoden ajan. Etlan Terhi Maczulskij’n mukaan nyt saadut Suomea koskevat tulokset ovat samankaltaisia myös aiemmissa vastaavanlaisissa tutkimuksissa.

– Yrittäjyyden on tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä niin sanottuun korkeampaan minäpystyvyyteen, eli uskoon omiin kykyihinsä ja jopa liialliseen itseluottamukseen. Näitä piirteitä voidaan kehittää yli yksilön elinkaaren. Koska itsevarmuuteen liittyvät persoonallisuuspiirteet ovat yhteydessä yrittäjyyteen, niiden kehittämisellä voidaan parhaimmillaan edistää yrittäjäaktiivisuutta yleisemminkin väestössä. Tällä voi puolestaan olla positiivisia pitkän aikavälin vaikutuksia koko kansantalouteen, Maczulskij toteaa.

Tutkimusten mukaan miehet ovat naisia itsevarmempia, ja tämä ero sukupuolten välillä voi tutkijoiden mukaan selittää myös, miksi miehet ovat yliedustettuina yrittäjissä.

 

 

Maczulskij, Terhi – Viinikainen, Jutta: Persoonallisuus ennustaa menestymistä yrittäjänä (Etla Muistio 122)

Maczulskij, Terhi – Viinikainen, Jutta: Self-employment predicts entrepreneurship and entrepreneurial success (2023). Journal of Business Venturing Insights 19, e00382.

Muistio on osa Pörssiklubin rahoittamaa hanketta.