Polkuja työhön: ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen

Polkuja työhön: ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen

Globaalit trendit, kuten teknologinen muutos ja tuotannon siirto ulkomaille, muokkaavat ammattirakenteita. Tästä on tänä päivänä paljon niin kansainvälistä kuin myös kotimaista tutkimustietoa. Ammattirakenteiden muutoksen osaamiseen liittyvät seuraukset ovat poliittisesti erittäin merkittäviä, mutta huonosti ymmärrettyjä.

Ammattirakenteiden muutoksella on väistämättä vaikutuksia työelämään pyrkivien nuorten koulutus- ja tutkintovalintoihin sekä IT-taitovaatimuksiin. Tietämyksessämme elinikäisen oppimisen roolista osaamisen hankkimisessa ja uusimisessa työelämässä ja sen ulkopuolella on myös selkeitä puutteita. Tämä koskee niin yleistä aikuiskoulutusta kuin aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä. Lisäksi, vaikka yhä selkeämmin on nähtävissä että erilaiset terveydelliset ongelmat aiheuttavat työmarkkinoilta poistumista työkyvyttömyyden, varhaiseläkkeelle siirtymisen tai työttömyyden kautta, niin ammatillisen kuntoutuksen tehokkuudesta tiedetään edelleen hyvin vähän. Emme myöskään tiedä, kuinka ammattirakenteiden muutos vaikuttaa maahanmuuttajien jo valmiiksi heikkoon työmarkkinatilanteeseen.

Kaikkia näitä näkökulmia tutkitaan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa. Etlan koordinoima kolmevuotinen hanke Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen käynnistyi vuoden 2016 huhtikuun alussa ja päättyy vuoden 2019 maaliskuun loppuun mennessä. Tutkimuksen keskeisenä ajatuksena on arvioida kokonaisvaltaisesti osaamisen ja sen hankkimisen, ylläpidon, kehittämisen ja uudistamisen vaikutusta työmarkkinasiirtymien onnistumiseen sekä mahdollisuuksiin päästä pysyvästi kiinni työmarkkinoille tai palata sinne takaisin ammattirakenteiden perinpohjaisen uudelleenjärjestelyn olosuhteissa.

Tutkimushankkeemme keskeinen hypoteesi on, että olemassa olevia koulutuksen ja osaamisen hankkimiseen, ylläpitoon ja uusimiseen eri elämänvaiheiden aikana tarkoitettuja institutionaalisia mekanismeja voidaan parantaa työmarkkinoille pääsyn ja siellä pysymisen sekä uudelleentyöllistymisen edistämiseksi. Erityisesti tutkimme sitä, kuinka koulutus- ja työmarkkinainstituutioita tulee muokata sen varmistamiseksi, että yksilöt voivat onnistuneesti hankkia, ylläpitää, kehittää ja uudistaa osaamistaan muuttuvien työmarkkinoiden ja taitovaatimusten maailmassa. Lisäksi tutkimme yksilöiden osaamisen rakentamista koko elinkaaren kattavasta näkökulmasta selvittämällä, kuinka institutionaalisia järjestelmiä kuten aikuiskoulutusta, työllisyyspalveluita ja ammatillista kuntoutusta voisi parantaa jotta ne tukisivat paremmin yksilökohtaisia työmarkkinasiirtymiä, myös maahanmuuttajien erityisolosuhteet sekä sukupuolinäkökulma huomioon ottaen.

Hankekonsortion muodostavat Etla, RUSE ja Työterveyslaitos.

Tutkimuksesta vastaa:

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut