The Costs of Job Loss and Task Usage

Abstract

This study examines the degree to which the effects of job loss depend on task usage and task distance to other jobs. We use linked employer-employee data and representative survey data on task usage and plant closures to identify individuals who have lost their jobs involuntarily. We find that the heterogeneity in the cost of job loss is linked to task usage. Workers in origin jobs with high levels of social tasks have smaller employment and earnings losses, whereas workers in routine jobs face larger wage losses. Instead, the distance in task usage between the origin job and other jobs does not matter when the usage of manual, abstract, routine and social tasks is taken into account.

Työpaikan menetyksestä aiheutuvat kustannukset ja työn tehtäväsisällöt

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, missä määrin työpaikan menetyksestä aiheutuvat työllisyys- ja palkkavaikutukset riippuvat työn tehtäväsisällöistä. Käytämme yhdistettyä työnantaja-työntekijäaineistoa sekä edustavaa kyselyaineistoa työn tehtäväsisällöistä. Työpaikan menettäneillä tarkoitamme heitä, jotka menettävät työpaikkansa toimipaikan sulkemisen takia. Tulokset osoittavat, että työpaikan menetyksestä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat yksilöiden välillä ja että erot alkuperäisen työn tehtäväsisällöissä selittävät näitä eroja. Työpaikan menetyksestä aiheutuvat työllisyys- ja palkkatappiot ovat pieniä heillä, joiden työn tehtäväsisällöissä korostuvat sosiaaliset tehtävät. Rutiininomaisissa tehtävissä työskennelleet puolestaan kohtaavat merkittävän palkkatappion työpaikan menetyksen seurauksena. Työpaikan menetyksestä aiheutuvat kustannukset riippuvat siitä, missä määrin alkuperäisessä työssä on manuaalisia, abstrakteja, rutiininomaisia ja sosiaalisia tehtäviä, eikä alkuperäisen työn etäisyydestä muihin töihin tehtäväsisällön suhteen.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Polkuja työhön: ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Working Papers 73
Päiväys
09.12.2019
Avainsanat
Toimipaikan sulkeminen, Palkanmenetys, Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto, Spesifi inhimillinen pääoma
Keywords
Job loss, Wage loss, Linked Employer-Employee Data, Specific Human Capital
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
J62, J65, J31, J24
Sivuja
48
Kieli
Englanti