Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset ja niiden arviointi

Metsäranta HeikkiRiukula KristaKauhanen AnttiFornaro Paolo

Tiivistelmä

Hankkeessa on selvitetty, millaisia vaikutuksia liikenteellisen saavutettavuuden muutoksilla on työmarkkinoilla, miten vaikutuksia voidaan tutkia ja miten niitä käsitellään liikenteen arviointikehikoissa. Työmarkkinavaikutusten käsittelyyn liikennejärjestelmän vaikutusarvioinnissa on tehty ehdotus sekä tunnistettu jatkotutkimuskysymykset.

Liikennejärjestelmän saavutettavuusmuutoksilla voi teorian mukaan olla vaikutuksia työn tarjontaan, työn kysyntään ja näiden kohtaantoon. Teoreettinen viitekehys ei ole yksiselitteinen vaan liikennejärjestelmän muutoksen vaikutus työmarkkinoihin on pitkälti empiirinen kysymys. Menetelmällisesti edistyksellisissä empiirisissä tutkimuksissa liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset on todettu pieniksi ja vaikeasti osoitettaviksi. Työmarkkinavaikutukset ovat pääosin sisällä liikenneväyläinvestoinneista tehtävissä hankearvioinneissa eli hyöty-kustannusanalyyseissä. Muutamissa maissa laajemmat taloudelliset vaikutukset työmarkkinoilla ovat mukana liikennehankkeiden arviointiohjeissa, mutta niiden arviointiin asetetaan korkeat kriteerit.

Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutusten arviointiin esitetään nelitasoista kehikkoa: 1) laadullinen vaikutuskanavien kuvaus, 2) työvoiman saavutettavuuden alueellinen kuvaus, 3) työmatkojen käyttäjähyötyjen rahamääräinen ja alueellinen arviointi sekä 4) laajempien työmarkkinavaikutusten rahamääräinen arviointi. Tason 1 arvioinnin edellytyksenä on liikennemarkkinoilla syntyvien suorien vaikutusten tunteminen. Tasoilla 2 ja 3 tarvitaan vaikutusalueen kattavaa liikennemallia. Taso 4 on tavoitteellinen tila, jonka suuntaan edetään jatkotutkimusten kautta.

Jatkotutkimuskysymyksinä esitetään valtakunnallisen liikennemallin kehittäminen, sen perusteella tuotettu historiallinen saavutettavuusaineisto sekä empiirinen tutkimus saavutettavuusaineistolla ja henkilötietojen pitkittäisaineistolla.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:69.

The Impacts of Transport System Changes on Labor Market and Their Evaluation

Abstract

In this project, we study how changes in transport can affect labour markets, how these effects can be analysed and how they can be incorporated in transport appraisal frameworks. We propose an approach to integrate the impact of transport changes on labour markets in the current project appraisal scheme and we suggest further research questions.

Previous theoretical works have identified three ways how accessibility changes due to transport projects can impact labour markets: through labour demand, supply and matching. However, the theoretical direction of the effects of transport projects on labour markets is not univocal, thus the study of these impacts is largely an empirical question. The recent empirical literature has found that the impacts of transport infrastructure changes on labour markets are small and difficult to quantify reliably. Moreover, there is a general consensus that a large part of these effects can be ascribed to the standard cost-benefit analysis, and that the so-called wider economic impacts should be included in specific circumstances.

A four-level framework is proposed to assess the impacts of transport infrastructure changes on the labour market: 1) a qualitative description of the possible impact channels, 2) a description of the local changes in accessibility, 3) a monetary evaluation of the transport user benefits at the local level and 4) a monetary evaluation of the wider-economic benefits. To perform the level-1 assessment, knowledge of the direct benefits of the transport project on the transport system is required. For the level-2 and level-3 evaluations, a comprehensive transport model is required. Further research is needed to develop techniques to carry out the level-4 evaluation.

Future research should tackle the development of a nationwide transport model, which would allow the calculation of a historical measurement of local accessibility. Moreover, future empirical research should be based on individual-level panel data with detailed geographical information.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2019:69.

Julkaisun tietoja

Päiväys
13.12.2019
Avainsanat
Liikennejärjestelmät, Työmarkkinat, Liikennehankkeet, Liikennetalous, Taloudelliset vaikutukset, Tutkimus, Tutkimustoiminta
Keywords
Traffic systems, Labor market, Transport projects, Transport economy, Economic effects, Research, Research activities
Sivuja
93
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
julkaisut.valtioneuvosto.fi