Supistuvissa ammateissa toimineet: aikuiskoulutukseen osallistuminen vähäistä

Tiivistelmä

Ammattirakenteiden muutos johtaa työelämässä olevien välittömään tarpeeseen päivittää, laajentaa tai kokonaan uusia osaamistaan. Raportissa tarkastellaan henkilöitä, joiden työllisyyttä ammattirakenteiden muutos on heikentänyt erityisen paljon: heitä, jotka 1990-luvun puolivälissä työskentelivät ammateissa, joiden työllisyys osoitti määrällisesti laskevaa suuntaa koko tarkastelujaksolla eli ainakin vuoteen 2009 asti. Analyysi keskittyy näiden henkilöiden aikuiskoulutuksen eri muotoihin osallistumiseen ja pitkän aikavälin työmarkkinatulemaan.

Supistuvissa ammateissa työskennelleet ovat osallistuneet aikuiskoulutukseen melko vähän. Tulos on sama riippumatta siitä, pilkotaanko aikuiskoulutus sen eri päämuotoihin tai tarkastellaanko osallistumista lyhyeltä tai pitkältä ajalta. Nuoremmat ikäryhmät ja korkeamman pohjakoulutuksen omaavat ovat vahvasti yliedustettuina jonkin muotoisen tutkinnon suorittamiseen tähtäävässä aikuiskoulutuksessa. Iäkkäämpien ja heikommin koulutettujen työmarkkina-asema on usein paljon heikompi ja heillä tyypillisin aikuiskoulutuksen muoto on ollut työvoimapoliittinen koulutus. Näiden tuloksien valossa olisi tärkeää arvioida luotettavasti aikuiskoulutuksen ja sen eri muotojen taloudellista mutta mahdollisuuksien mukaan myös sosiaalista vaikuttavuutta.

Workers in Declining Occupations: Modest Participation in Adult Education

Abstract

Occupational restructuring means that worker skills need to be updated, broadened or totally renewed. This report focuses on persons whose employment prospects have been particularly challenged by occupational restructuring: persons who in the mid-1990s were employed in occupations characterized by declining employment throughout the period of study, i.e. up to the year 2009. The analysis focuses on their participation in various modes of adult education and their long-term labour market outcomes.

Employees in declining occupations are found to have participated only moderately in adult education. The result is the same also when adult education is split into four main modes, and into shorter and longer time horizons. Younger cohorts and those with a higher education are strongly overrepresented among those participating in adult education programmes leading to a certificate. The labour market status of the older cohorts and the low-educated is typically much weaker, and labour market training their most common form of adult education. In view of these findings, it would be imperative to reliably evaluate the economic but, to the extent possible, also the social effects of adult education and its various modes.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Polkuja työhön: ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Raportit - Reports 94
Päiväys
17.10.2019
Avainsanat
Ammatti, Ammattirakenteiden muutos, Aikuiskoulutus, Työvoimapoliittinen koulutus, Työmarkkinatila, Ikä, Koulutus
Keywords
Occupation, Occupational restructuring, Adult education, Labour market training, Labour market status, Age, Education
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J24, J62, I21, E24
Sivuja
14
Kieli
Suomi