Suomen metsäteollisuuden näkymiä vuoteen 2025

Tiivistelmä

Metsiemme merkitys on kasvamassa. Alan teollisuus on säilyttänyt asemansa Suomen taloudessa, ja metsistämme syntyvä arvonlisä rakentaa talouttamme myös pitkälle tulevaisuuteen. Uutta on sen sijaan metsiemme asema ilmastotietoisuuden myllerryksessä – metsämaa on Suomen hiilitaseen merkittävin nielu. Tarkastelemme raportissamme metsäalan menneisyyttä, nykyisyyttä ja huomista tavoitteena huomioida sekä talous- että ilmastonäkökulmat.

Ensimmäiseksi tutkimme, kuinka toimialat näyttäytyvät kansantalouden tilinpidon panos–tuotos-tilastoissa. Havaitsimme, että toimialat käyttävät huomattavassa määrin kotimaisia välituotteita ja kytkeytyvät siksi merkittävällä tavalla laajasti eri toimialoihin.

Toiseksi tarkastelimme toimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä vuoteen 2025 asti. Ennustamme, että puutuoteteollisuus toipuu COVID-19-pandemiasta melko nopeasti, mutta paperi- ja massateollisuuden kehitys on heikompaa – erityisesti johtuen paperin kysynnän nopeasta heikkenemisestä.

Kolmanneksi tarkastelimme, kuinka hakkuut vaikuttavat hiilensidontaan Suomen metsissä. Havaitsimme, että hakkuukertymällä on ehkä yllättävänkin voimakas vaikutus metsämaan hiilinieluun. Arviomme mukaan metsämaamme hiilinielu voimistuu COVID-19-pandemiasta johtuvan hakkuiden vähenemisen kautta, ja nielu pysyy suhteellisen voimakkaana myös lähivuosina.

 

The Finnish Forest Industries Up to Year 2025

Abstract

The importance of our forests is growing. Forest industry has retained its vital position within Finnish economy, and it seems reasonable to assume our forests’ value added will contribute to Finland’s wealth also far into the future. Of more recent interest is the value of forests being Finland’s major carbon sink. This report discusses the past, present and future of the Finnish forest sector acknowledging both economic and environmental aspects.

In the first part, we describe the impacts of the forest industry sectors to Finnish economy in large. National accounts input-output statistics show that the forest industries use significant shares of domestic intermediate products, and hence they connect extensively to other industry sectors.

The second section looks at recent development as well as prospects up to year 2025. We expect wood industry to recover rather quickly from the backlash triggered by the COVID-19 pandemic, but paper and pulp industry to experience a less favourable development – particularly due to the fast decrease in demands of paper.

The third and final contribution assesses quantitatively how logging relates to the carbon sink of Finnish forests. Our novel model suggests total roundwood removals to have a rather strong impact on forest land carbon sink. We estimate Finland’s carbon sink to increase due to COVID-19 perturbed drop in logging, and the sink increase to remain relatively strong during the next few years.

 

Raportin tekstiä on korjattu 22.7.2021 klo 18.

Metsänielun kehityksen sanallista kuvausta on oikaistu seuraavasti:

Osion 1. Laaja yhteenveto kaksi viimeistä virkettä

”Niin metsäteollisuuden kuin myös metsämaan hiilinielun seuraavien vuosien kehitystä hallinnee toipuminen COVID-19-pandemian aiheuttamasta sokista, jolloin metsäteollisuuden tuotannon toipuminen johtaa hakkuiden vähittäiseen nousuun takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle. Vastaavasti metsämaan hiilinielu palaa hiljakseen pandemiaa edeltävälle tasolle hakkuiden kasvun myötä.”

on muutettu muotoon

” Niin metsäteollisuuden kuin myös metsämaan hiilinielun seuraavien vuosien kehitystä hallinnee toipuminen COVID-19-pandemian aiheuttamasta sokista, jolloin metsäteollisuuden tuotannon toipuminen johtaa hakkuiden vähittäiseen nousuun. Hakkuiden nousu on kuitenkin hidasta, joten hitaasti heikkeneväkin nielu pysyy suhteellisen voimakkaana vuosina 2020-2025.”

Osion 6.3. Arvio metsänielun tulevasta kehityksestä viimeinen kappale

”Vuosina 2021–2025 metsänielu heikkenee, kun hakkuukertymä kasvaa metsäteollisuustuotannon toipuessa negatiivisesta sokista. Nielun heikkeneminen on kuitenkin suhteellisen hidasta, koska paperi- ja massateollisuuden toipuminen on hidasta.”

on muutettu muotoon

”Vuosina 2021–2025 metsänielu säilyy laskelmiemme mukaan vahvana, -30 megatonnissa hiilidioksidia vielä vuonna 2025, huolimatta alan toipumisesta (kuvio 12). Paperi- ja massateollisuuden toipuminen on siis ennusteemme mukaan hidasta.”

Osion 7. Johtopäätökset viimeinen kappale on vastaavasti korjattu muodosta

”Metsäteollisuuden tuotannon aleneminen johtaa tulostemme mukaan huomattavaan hakkuiden vähenemiseen ja niiden vähittäiseen nousuun takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle. Vastaavasti metsänielu voimistuu huomattavasti vuonna 2020 ja palaa hiljalleen kohti pandemiaa edeltävää tasoa hakkuiden vähittäisen kasvun myötä.”

muotoon

”Metsäteollisuuden tuotannon aleneminen johtaa tulostemme mukaan huomattavaan hakkuiden vähenemiseen ja niiden vähittäiseen nousuun tuotannon hitaasti elpyessä. Vastaavasti metsänielu voimistuu huomattavasti vuonna 2020, mutta heikkenee tämän jälkeen hakkuiden elpyessä. Nielun heikkeneminen on kuitenkin lähivuosina hidasta ja nielu pysyy suhteellisen voimakkaana koko ennustekauden 2020-2025.”

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
FutureForest2040 - Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 112
Päiväys
11.05.2021
Avainsanat
Suomen metsäala, Lähitulevaisuus, Talousennuste
Keywords
Finnish forest sector, Near future, Economic forecast
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L69, L73, Q23, Q54, D57
Sivuja
36
Kieli
Suomi