Suomen metsien hoito ja käyttö: FutureForest2040-hankkeen johtopäätöksiä ja suosituksia I

Kulvik MarttiLintunen JussiKunttu JanniOrfanidou Timokleia

Tiivistelmä

Metsät voidaan nähdä muun muassa puuraaka-aineen ja bioenergian lähteenä, terveyshyötyjä tuottavana virkistysalueena, hiilinieluna ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Tässä muistiossa tarkastellaan sitä, kuinka erilaiset muutokset metsäalan toimintaympäristössä laajemmin vaikuttavat Suomen metsien hoitoon ja käyttöön sekä alan koulutustarpeisiin.

Tulevaisuustarkastelu perustuu vuoteen 2026 ulottuvaan ennusteeseen ja vuoteen 2040 asti ulottuvaan skenaariotyöhön. Yhdistettynä tämän päivän näkemyksiin metsänomistajakunnan ja metsänhoitotapojen muutoksista, teknologisesta kehityksestä sekä jo sovituista ja suunnitelluista politiikkatoimista ennakointityö luo monitahoista näkemystä metsäalan tulevaisuudesta.

Vaikka metsien hoidon ja käytön näkymät tuleville vuosille ovat suhteellisen vakaat, on vuoteen 2040 mennessä nähtävissä merkittäviä muutoksia. Metsätaloudessa muutoksia ajavat metsänhoitotapojen ja metsänomistajakunnan muutokset, maankäyttöön kohdistuvat ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteet sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset metsätuhoriskeissä.

Metsänkäsittelytapojen uskotaan monipuolistuvan. Metsien käytön moninaisuus korostuu koulutuksessa entisestään. Metsiin liittyvien palvelujen arvellaan lisääntyvän, jolloin myös asiakaskohtaamistaitojen merkitys kasvaa. Vuorovaikutuksellinen digitalisaatio mahdollistaa arvoketjun integroitumisen yhä eheämmäksi kokonaisuudeksi.

Merkittäväksi huolenaiheeksi nousi puuraaka-aineen riittävyys. Suomen metsiin kohdistuvat suojelu-, tuotanto- ja ympäristö- ja omistusodotukset ja -oikeudet muodostavat monimutkaisen yhtälön, joka on toistaiseksi vailla kestävää ratkaisua.

Management Practices and Use of Finnish Forests: Conclusions and Recommendations of the FutureForest2040 Project I

Abstract

Forests can be seen as a source of wood raw material and bioenergy, a recreational area with health benefits, a carbon sink, and a source of biodiversity. This brief examines how different shifts in perceptions and the forest sector’s operating environment affect Finland’s forest-based production, wood use, and labor skills needs.

The analysis of the future is based on a forecast up to 2026 and scenario work up to 2040. Combined with today’s views on changes in forest ownership and management practices, technological developments, and policy measures already agreed and planned, the foresight work creates a vision for the future of the forest sector. In this brief we present scenario implications for the management and use of Finnish forests, and in Etla Brief 115 we look at the future of forest-based production in Finland.

Although the outlook for the forest-based industries is relatively stable for the coming years, significant changes are foreseen by 2040. Changes in forestry will be driven by changes in forest management practices and forest ownership, climate and biodiversity targets for land use, and changes in the risk of natural disturbances due to the climate change.

Forest management practices are expected to diversify. The multiplicity of forest uses will be further emphasized in education. Forest-related services are expected to increase, which will also increase the importance of customer contact skills. Interactive digitalization will enable the value chain to be integrated into an increasingly cohesive whole.

Finally, the sufficiency of wood raw material is put to the test when the conservation, production, environmental and ownership expectations and rights of Finland’s forests are combined.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
FutureForest2040 - Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 114
Päiväys
04.11.2022
Avainsanat
Skenaariot, Metsäala, Ennakointi, Puunkäyttö, Metsänhoitokäytännöt, Koulutus
Keywords
Scenarios, Foresight, Forest sector, Wood uses, Forest management practices, Education
ISSN
2323-2463
JEL
L73, C53, P18
Sivuja
6
Kieli
Suomi