Suomen metsiin perustuva tuotanto: FutureForest2040-hankkeen johtopäätöksiä ja suosituksia II

Kulvik MarttiLintunen JussiKunttu JanniOrfanidou Timokleia

Tiivistelmä

Metsät voidaan nähdä muun muassa puuraaka-aineen ja bioenergian lähteenä, terveyshyötyjä tuottavana virkistysalueena, hiilinieluna ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Tässä raportissa tarkastellaan sitä, kuinka erilaiset muutokset metsäalan toimintaympäristössä vaikuttavat Suomen metsiin perustuvaan tuotantoon, puunkäyttöön ja työvoiman osaamistarpeiden kehitykseen.

Tulevaisuustarkastelu perustuu vuoteen 2026 ulottuvaan ennusteeseen ja vuoteen 2040 asti ulottuvaan skenaariotyöhön. Yhdistettynä tämän päivän näkemyksiin metsänomistajakunnan ja metsänhoitotapojen muutoksista, teknologisesta kehityksestä sekä jo sovituista ja suunnitelluista politiikkatoimista, ennakointityö luo näkemystä metsäalan tulevaisuudesta. Etla Muistiossa 114 esitimme skenaarioiden kuvauksia metsiemme hoidosta ja käytöstä, tässä muistiossa tarkastelemme Suomen metsiin perustuvan tuotannon tulevaisuutta.

Vaikka metsäteollisuustoimialojen näkymät tuleville vuosille ovat suhteellisen vakaat, on vuoteen 2040 mennessä nähtävissä merkittäviä muutoksia. Arvonlisä voi kasvaa erityisesti, jos tuotannon sivuvirtoja saadaan ohjattua energiantuotannosta korkean arvonlisän tuotteisiin. Kehitystä rajoittaa tuotantoprosessien oma energiantarve, joka pitää tyydyttää muilla ratkaisuilla. Puuraaka-aineen riittävyys on koetuksella, kun ynnätään yhteen Suomen metsiin kohdistuvat suojelulliset, tuotannolliset, ympäristölliset ja omistukselliset odotukset ja oikeudet.

Palvelullistuminen ja yhä vaativammat sekä monipuolisemmat osaamistarpeet kertovat metsäteollisuuden kehittymisestä ohi perinteisten määrittelyjen. Siksi metsäsektorin olisi tehtävä aktiivisesti yhteistyötä oppilaitosten ja muidenkin kuin metsätoimialojen kanssa.

Forest-based Production in Finland: Conclusions and Recommendations of the FutureForest2040 Project II

Abstract

Forests can be seen as a source of wood raw material and bioenergy, a recreational area with health benefits, a carbon sink, and a source of biodiversity. This report examines how different shifts in perceptions and the forest sector’s operating environment affect Finland’s forest-based production, wood use, and labor skills needs.

The analysis of the future is based on a forecast up to 2026 and scenario work up to 2040. Combined with today’s views on changes in forest ownership and management practices, technological developments, and policy measures already agreed and planned, the foresight work creates a vision for the future of the forest sector. In Etla Brief 114 we presented scenario implications for the management and use of Finnish forests, in this Brief we look at the future of forest-based production in Finland.

Although the outlook for the forest-based industries is relatively stable for the coming years, significant changes are foreseen by 2040. Value added may increase, especially if production side streams can be diverted from energy production to high value-added products. This development will be limited by the inherent energy needs of production processes, which will have to be met by other solutions. The sufficiency of wood raw material is put to the test when the conservation, production, environmental and ownership expectations and rights of Finland’s forests are combined.

The growing service orientation and increasingly demanding and diversified skills needs indicate that the forest industry is evolving beyond traditional definitions. Therefore, forest sector should actively cooperate with non-wood sectors and educational institutes.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
FutureForest2040 - Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 115
Päiväys
04.11.2022
Avainsanat
Skenaariot, Metsäala, Ennakointi, Puuenergia, Jalostusaste, Koulutus
Keywords
Scenarios, Foresight, Forest sector, Wood energy, Extent of Value added, Education
ISSN
2323-2463
JEL
L73, C53, P18
Sivuja
6
Kieli
Suomi