Arvio: Team Finland -toimintamalli parantunut, mutta sisäistä työnjakoa yhä selkeytettävä

Suomalaisen elinkeinoelämän viennin ja kansainvälistymisen määrätietoinen vahvistaminen on entistä tärkeämpää, ja avainasemassa viennin edistämisessä on Team Finland -verkosto. Tuoreen arvion mukaan verkoston toimintamalli on kehittynyt, mutta toiminnassa löytyy edelleen parannettavaa. Arvioinnin toteutuksesta vastasivat Etlatieto ja konsulttiyhtiö 4FRONT.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 6. kesäkuuta julkaistun arvioinnin mukaan Team Finland -toimintamalli ja verkoston asiakasohjaus ovat selvästi kehittyneet, mikä on parantanut kansainvälistymispalveluiden tuloksellisuutta.

Verkoston sisäisessä työnjaossa ja tiedonkulussa on kuitenkin edelleen kehitettävää ja palvelulupaus vaatii selkeyttämistä. Myöskään yksityisen sektorin kansainvälistymispalveluita ei hyödynnetä riittävän tehokkaasti osana Team Finland -verkostoa.

Arvioinnin mukaan verkoston ohjaukseen ja toimintaan liittyvät haasteet ovat ratkaistavissa nykyisen toimintamallin pohjalta.

Vienninedistämispalvelut kasvattaneet vientiä uusilla markkinoilla

Kansainvälistyneet pk- ja midcap-yritykset ovat hyötyneet vienninedistämispalveluista, erityisesti lyhyellä aikavälillä, ja saaneet vientinsä uusilla markkinoilla kasvuun muita yrityksiä nopeammin. Sen sijaan liikevaihdon, arvonlisän ja tuottavuuden osalta tilastollisesti merkittäviä vaikutuksia ei analyysissa havaittu.

Viitteitä myös pidemmän aikavälin vaikutuksista yritysten liiketoimintaan oli kuitenkin havaittavissa laadullisin menetelmin toteutetussa arviossa.

Suosituksia toimintamallin kehittämiseen

Team Finland -toimintamallin kehittämiseksi nyt julkaistu arviointi suosittelee muun muassa alla olevia toimenpiteitä. Osa suosituksista on sellaisia, joita on jo edistetty käynnissä olevassa verkoston sisäisessä kehitystyössä.

  • Verkoston strategisten tavoitteiden terävöittäminen
  • Verkoston palvelulupauksen ja palveluiden kokonaisuuden selkeyttäminen
  • Verkoston keskinäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon tiivistäminen
  • Yhteisten Team Finland -tavoitteiden systemaattisempi integroiminen tulosohjaukseen
  • Ulkomaanverkoston työnjaon ja tiedonvaihdon kehittäminen
  • Alueellisten toimijoiden roolin selkeyttäminen osana kansallista toimintamallia sekä alueellisten toimintamallien hyvien käytäntöjen levittäminen
  • Yksityisten kansainvälistymispalvelujen tehokkaampi linkittäminen osaksi Team Finland -verkoston palvelutarjoamaa
  • Investointien ja osaajien houkuttelun vahvempi kytkeminen osaksi viennin ja kansainvälistymisen edistämistä
  • Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arvioinnin tietoperustan vahvistaminen

Jatkossa on tärkeää pyrkiä kehittämään kansainvälistymispalveluiden ja Team Finland -verkoston vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin tietoperustaa.

Arvioinnin toteutuksesta vastasivat konsulttiyhtiö 4FRONT Oy ja Etlan tytäryhtiö Etlatieto Oy. Etlassa tutkimuksesta vastasi tutkija Ilkka Ylhäinen ja tutkimuksessa olivat mukana myös tutkimusjohtaja Heli Koski sekä tutkija Mika Pajarinen.

Tutkija Ilkka Ylhäinen

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

 

Lisätiedot myös:

Managing Director Vesa Salminen, 4FRONT Oy, p. 040-1252 370