Utvärdering: Verksamhetsmodellen Team Finland har blivit klart bättre – den interna arbetsfördelningen och servicelöftet måste dock förtydligas

Det blir allt viktigare att målmedvetet stärka det finländska näringslivets export och internationalisering. Då är det av avgörande betydelse att nätverket Team Finland fungerar effektivt. Nätverkets verksamhetsmodell har utvecklats klart, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar i nätverkets verksamhet, konstateras det i den utvärdering som statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet publicerade den 6 juni.

I synnerhet internationaliserade små och medelstora företag och midcap-företag har dragit nytta av de exportfrämjande tjänsterna, särskilt på kort sikt, och har ökat sin export till nya marknader snabbare än andra företag. När det gäller omsättning, mervärde och produktivitet iakttogs däremot inga statistiskt säkerställda effekter i analysen. I utvärderingen av kvalitativa metoder kunde man dock skönja tecken på mer långsiktiga effekter för företagens affärsverksamhet.

Verksamhetsmodellen Team Finland och nätverkets kundstyrning har utvecklats klart, vilket har förbättrat internationaliseringstjänsternas resultat. Det finns fortfarande utrymme för utveckling i fråga om nätverkets interna arbetsfördelning och informationsutbyte och servicelöftet måste förtydligas. Den privata sektorns internationaliseringstjänster utnyttjas inte heller tillräckligt effektivt som en del av nätverket Team Finland. Enligt utvärderingen är det dock möjligt att lösa de utmaningar som hänför sig till nätverkets styrning och verksamhet utifrån den nuvarande verksamhetsmodellen.

I fortsättningen är det viktigt att ytterligare försöka utveckla kunskapsunderlaget för uppföljning och utvärdering av nätverket Team Finlands effektivitet.

Rekommendationer för utvecklande av verksamhetsmodellen

Utvärderingen rekommenderar bland annat följande åtgärder för att utveckla verksamhetsmodellen Team Finland. En del av rekommendationer är sådana som redan har främjats inom ramen för nätverkets pågående interna utvecklingsarbete:

  • Skärpning av nätverkets strategiska mål
  • Förtydligande av nätverkets servicelöfte och tjänster som en helhet
  • Intensifiering av nätverkets inbördes samarbete och informationsutbyte
  • En mer systematisk integrering av de gemensamma Team Finland-målsättningarna i resultatstyrningen
  • Utvecklande av utlandsnätverkets arbetsfördelning och informationsutbyte
  • Förtydligande av de regionala aktörernas roll som en del av den nationella verksamhetsmodellen samt spridning av god praxis från regionala verksamhetsmodeller
  • Effektivare länkning av privata internationaliseringstjänster till nätverket Team Finlands serviceutbud
  • Starkare koppling av lockandet av investerare och experter till främjandet av export och internationalisering
  • Stärkande av kunskapsunderlaget för utvärdering av nätverket Team Finlands effektivitet

För genomförandet av utvärderingen svarade 4FRONT Oy och Etlatieto Oy.

 

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021.

 

Mer information:
Managing Director Vesa Salminen, 4FRONT Oy, tfn 040 1252 370, vesa.salminen@4front.fi