Effektivare fördelning av arbete och kapital skulle öka produktiviteten och det ekonomiska välståndet

Fördelningen av arbete och kapital har försämrats inom företagssektorn i Finland under 2000-talet, vilket har bromsat upp produktivitetstillväxten avsevärt. En central bidragande faktor till att tillväxten bromsas upp är att arbetskraften koncentreras till företag med lägre produktivitet. Genom att avlägsna bidragsfällor samt öka arbetskraftens rörlighet och lönekonkurrensen kunde fördelningen av arbetskraft göras effektivare, framgår av en färsk utredning genomförd av Aalto-universitetet och Etla.

Fördelningen, eller allokeringen, av arbete och kapital inom företagssektorn i Finland genomgår en förändring för närvarande. Denna påverkas inte enbart av den inhemska ekonomins strukturomvandling, utan även av olika megatrender som digitalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning. Det finns dock väldigt lite information om resursfördelningens effektivitet och inverkan på produktiviteten i Finland.

I en utredning finansierad av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet undersöktes hur effektiv fördelningen av arbete och kapital är i Finland, det vill säga vilka effekter fördelningen har på produktivitetstillväxten och vilka politiska åtgärder som skulle kunna effektivisera den.

Enligt utredningen har resursfördelningen försämrats inom företagssektorn i Finland under 2000-talet, vilket är den största bidragande faktorn till att produktivitetstillväxten bromsas upp. Försämringen beror främst på att arbetskraften inte i tillräcklig omfattning överförs från företag med lägre produktivitet till företag med högre produktivitet.

– Inom företagssektorn i Finland är fördelningen av arbetsinsatser i dag mindre effektiv än fördelningen av kapital. Fördelningen av arbetskraft förefaller särskilt ineffektiv när det gäller nya och små företag, säger Timo Kuosmanen, professor vid Aalto-universitetet (ED) och ansvarig för utredningen.

Läget kunde förbättras genom arbetskraftspolitiska åtgärder och utvärdering av stöd riktade till nya och små företag

En effektivare fördelning av arbete och kapital till företag med högre produktivitet än genomsnittet skulle öka produktivitetstillväxten och det ekonomiska välståndet avsevärt. Produktiviteten inom industrisektorerna har en tillväxtpotential på hela 40–250 procent och inom servicesektorn på 10–70 procent jämfört med den nuvarande nivån, konstateras i utredningen. I nuläget är resurserna splittrade mellan alltför många företag med låg produktivitet. Många nya företag är i genomsnitt mer produktiva än företag som lämnar marknaden, men de nya företagen kan inte dra nytta av de konkurrensfördelar som skapas genom en hög produktivitetsnivå för att utvidga sin verksamhet.

Förutom genom arbetskraftspolitiska åtgärder kunde resursallokeringen förbättras genom en kritisk bedömning av stöd och incitament riktade till nya och små företag. Granskningen av hindren för inträde på marknaden bör utvidgas till att även inkludera företag som överväger att byta bransch.

– Konkreta metoder för att effektivisera fördelningen av arbetskraften vore att öka arbetskraftens rörlighet och lönekonkurrensen, avveckla bidragsfällor och uppdatera kompetensen, säger Terhi Maczulskij, forskningschef (ED) som ansvarat för utredningen vid Etla.

Professor Timo Kuosmanen, Aalto-universitetet & Terhi Maczulskij, Forskningschef, Etla

Utredningen har genomförts av Aalto-universitetet och Näringslivets forskningsinstitut Etla. Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021.

Mer information:
Timo Kuosmanen, professor, Aalto-universitetet, tfn 040 353 8393, timo.kuosmanen@aalto.fi

 

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.

 

Publikationens permanenta adress finns i Statens publikationsarkiv