Team Finland -verkoston arviointi

Salminen VesaHalme KimmoRoiha UllaUitto HeidiKoski HeliPajarinen MikaYlhäinen Ilkka

Tiivistelmä

Arvioinnissa tarkasteltiin, miten Team Finland -verkosto ja sen palvelut vastaavat yritysten tarpeisiin ja tukevat yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteena oli selvittää verkostomaisen toimintamallin ja verkoston toimijoiden yhteisen asiakkuustyön lisäarvo kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille.

Arvioinnin keskeisiä menetelmiä ja aineistoja olivat tilasto- ja ekonometrinen analyysi, kirjallisuus- ja dokumenttianalyysi, sähköinen yrityskysely, verkoston toimijoille suunnattu asiantuntijakysely, asiantuntijahaastattelut, yrityshaastattelut sekä sidosryhmätyöpajat.

Arvioinnin johtopäätöksinä todetaan muun muassa, että Team Finland -toimintamalli ja asiakasohjaus ovat selvästi kehittyneet, mikä on auttanut parantamaan kansainvälistymispalveluiden tehokkuutta. Verkosto ei kuitenkaan vielä toimi riittävän tehokkaasti. Samoin verkoston sisäisessä työnjaossa ja tiedonkulussa on vielä kehitettävää.

Arvioinnin suosituksena todetaan, että Team Finland -verkoston kehittämistä tulee jatkaa määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti nykyisen toimintamallin pohjalta. Lisäksi suositellaan, että verkoston strategisia tavoitteita tulee terävöittää. Myös verkoston palvelulupausta ja palveluiden kokonaisuutta tulee selkeyttää, ja yksityiset palvelut tulee kytkeä tiiviimmin osaksi verkoston palvelutarjoamaa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:47.

Evaluation of the Team Finland Network

Abstract

The evaluation assessed how the Team Finland network and its services meet the needs of companies and support their growth and internationalisation. The focus of the evaluation was on the added value of the operating model and the collaboration between the network actors for companies aiming for international markets.

The main methods and data sources of the evaluation were statistical and econometric analysis, literature and documentary analysis, electronic business survey, expert survey for network actors, expert interviews, company interviews, as well as stakeholder workshops.

The evaluation concludes, for example, that the Team Finland operating model and customer management have clearly developed, which has helped to improve the efficiency of internationalisation services. However, the network is not yet operating efficiently enough. Similarly, there is still room for improvement in the division of labor and the flow of information within the network.

The evaluation recommends that the development of the Team Finland network should be continued in a determined and long-term manner on the basis of the current operating model. In addition, it is recommended that the strategic goals of the network be sharpened. The network’s service promise and the totality of services should also be clarified, and private services should be more closely integrated into the network’s service offering.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2022:47.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
06.06.2022
Avainsanat
Team Finland, Arviointi, Kehittäminen, Verkostot, Yritykset, Yritystuet, Kansainvälistyminen, Yrityspalvelut
Keywords
Team Finland, Business subsidies, Business support services, Internationalisation, Evaluation
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:47
Sivuja
173
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.