Tuottavuusjoustot ja kasautumisvaikutukset

Tuottavuusjoustot ja kasautumisvaikutukset

Liikennehankkeiden vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja alueiden kehitykseen on merkittävä. Yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja erityisesti alueiden saavutettavuuden on havaittu vaikuttavan myös yritysten tuottavuuteen. Tuottavuusvaikutusten arviointi osana liikennehankkeiden arviointia ei ole yleistynyt Suomessa. Osasyynä tähän on ollut tarvittavien menetelmien ja tutkimustiedon puute.

Tässä tutkimushankkeessa toteutetaan tuottavuuden saavutettavuusjoustojen tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään toimialakohtaisesti liikennehankkeiden aiheuttamien tehokkaan tiheyden muutosten avulla, miten yritysten tuottavuus muuttuu tehokkaan tiheyden muuttuessa. Joustot arvioidaan kahdella kaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti, jotta tulosten yleistettävyyttä voidaan arvioida.

Lisäksi tulosten herkkyyttä erilaisille valinnoille tehokkaan tiheyden mittarissa ja eri kulkutapojen vaikutusta tuottavuuteen tarkastellaan robustisuustarkasteluin. Tutkimuksen perusteella luodaan suositukset yritysten tuottavuusmuutosten arvioinnista liikennehankkeiden ja muiden liikennepoliittisten toimenpiteiden seurauksena.

Tutkimuksesta vastaa: