Kasautumisen vaikutus tuottavuuteen: Työpaikkojen välisen saavutettavuuden vaikutus toimipaikkoihin ja työntekijöihin

Haapamäki TainaHarjunen OskariKauhanen AnttiKuivalainen VeetiRiukula KristaValmari NelliVäänänen Touko

Tiivistelmä

Taloudellisen toiminnan alueellista keskittymistä kutsutaan taloustieteessä kasautumiseksi. Kasautumisen vaikutukset ovat nousseet laajasti esiin keskusteluissa liikennehankkeiden hyödyistä. Vaikutusten suuruutta ei ole aikaisemmin juuri tutkittu Suomessa. Tässä raportissa tutkimme kasautumisen vaikutusta tuottavuuteen Helsingin seudulla käyttäen laajoja rekisteriaineistoja.

Kasautumisella, jota kuvaamme työpaikkojen välisellä saavutettavuudella, on positiivinen vaikutus työntekijöiden palkkoihin. Tuloksemme koskien toimipaikkojen tuottavuutta ovat epätarkempia. Tulostemme mukaan saavutettavuus kasvattaa liiketoiminnan muita kuluja (sisältää mm. vuokrat mutta ei palkkoja), mikä voi osittain selittää, miksi emme havaitse tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia jalostusarvoon.

Tulostemme perusteella kasautumishyödyt ovat jokseenkin kaupunkiseudun sisäisiä, eikä seutujen välinen saavutettavuus vaikuta tuottavuuteen merkittävästi. Kasautumishyötyjen suhde liikennehankkeiden suoriin hyötyihin on hankekohtaista. Kasautumisvaikutusten sisällyttäminen osaksi kannattavuuslaskelmaa sisältää tuplalaskennan vaaran. Saavutettavuuden kasvun seurauksena kasvaneesta palkasta maksettavat verot ja veronluonteiset maksut voidaan kuitenkin sisällyttää laskelmaan.

Agglomeration and Productivity: The Effect of Job-to-job Accessibility on Workers and Establishments

Abstract

In economics, the regional densification of economic activity is referred to as agglomeration. The effects of agglomeration are often referred to when discussing the wider economic benefits of transportation infrastructure projects. The magnitude of these effects has not been extensively studied in Finland. In this report, we examine the impact of agglomeration on productivity in the Helsinki region, utilizing extensive registry data.

We find that improved job to job accessibility increases employees’ wages. However, our findings concerning the value-added at establishment level are less conclusive and statistically insignificant. Our results suggest that increased accessibility leads to increases in other operating expenses such as rents, potentially explaining the lack of statistically significant effect on value-added.

Our results suggest that agglomeration benefits are predominantly intraregional, with interregional accessibility having little impact on these benefits. Thus, the ratio between the agglomeration benefits and the direct benefits of transportation infrastructure projects varies depending on the project. Including these benefits directly to cost-benefit analyses risks double counting some benefits. Taxes and similar payments on increased wages due to accessibility increases could be included as a separate item in the cost-benefit analysis.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Tuottavuusjoustot ja kasautumisvaikutukset
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Raportit - Reports 144
Päiväys
23.01.2024
Avainsanat
Kasautumisvaikutukset, Tuottavuus, Liikennehankkeet, Hyöty-kustannusanalyysi, Saavutettavuus, Laajemmat taloudelliset vaikutukset
Keywords
Agglomeration, Productivity, Transport project, Cost-benefit analysis, Accessibility, Wider economic impacts
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
R41, R42, R12
Sivuja
42
Kieli
Suomi