Palvelualan yrityskaupat – millaisia yrityksiä ostetaan ja mitä yrityskaupasta seuraa?

Tiivistelmä

Tarkastelemme tutkimuksessa palvelualan yrityksiin kohdistuvia yrityskauppoja ja ulkomaalaisomistukseen siirtymisen vaikutuksia. Analyysi toteutettiin 1 243 palvelualan yrityskauppaa sisältävällä yritystason aineistolla, joka kattaa aikavälin 2009–2018. Ulkomaisten yrityskauppojen lukumäärät ovat suurimmat sote-palveluissa, liike-elämän palveluissa ja kaupan alalla; osuudet ovat suurimmat sote-alalla, IT-palveluissa ja viestinnässä. Ulkomaisten yrityskauppojen kohteiksi päätyvät todennäköisimmin suuremmat ja alhaisemman kassavirran yritykset sekä yritykset, joiden kasvu ja resurssit ovat epätasapainossa. Yrityskaupan jälkeen kohdeyritysten omavaraisuusaste ja tulos ennen veroja laskevat, mutta vaikutukset kasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi.

Mergers and Acquisitions in the Service Sector

Abstract

We examined mergers and acquisitions in the service sector and the effects of the transition to foreign ownership. We analyzed firm-level data encompassing 1,243 service sector acquisitions that occurred from 2009–2018. The most foreign acquisitions occurred in the health and social services, business services, and trade; the largest shares were noted in health and social services, IT services, and communication. Larger firms with lower levels of cash flow and firms characterized by a growth-resource imbalance were most likely to be the targets of foreign acquisitions. After an acquisition, the target company’s equity ratio and profit before taxes decreased; however, effects on growth and employment remained limited.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Palvelut kansainvälisessä kilpailussa
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 143
Päiväys
30.11.2023
Avainsanat
Yrityskauppa, Palveluala, Ulkomaalais- omistus, Ulkomainen yritys
Keywords
Mergers and acquisitions, Service sector, Foreign ownership, Foreign company
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F23, F61, G34, L80
Sivuja
16
Kieli
Suomi