Kasautumisvaikutukset ovat todellisia mutta rajallisia

Kasautumisen vaikutukset ovat nousseet laajasti esiin keskusteluissa liikennehankkeiden hyödyistä. Kasautumisvaikutusten suuruutta ei kuitenkaan ole paljoa tutkittu Suomessa. Tänään julkaistun Etla-tutkimuksen mukaan työpaikkojen välisellä saavutettavuudella on positiivinen vaikutus työntekijöiden palkkoihin. Kasautumishyötyjä esiintyy ennen kaikkea kaupunkiseutujen sisäisten liikennehankkeiden seurauksena. Kasautumishyötyjen suhde liikennehankkeiden suoriin hyötyihin on myös hankekohtaista.

Liikennehankkeiden taloudellista kannattavuutta perustellaan usein niiden tuottamilla laajemmilla taloudellisilla vaikutuksilla, kuten kasautumisvaikutuksilla

Tänään julkaistuissa tutkimuksissa ”Kasautumisen vaikutus tuottavuuteen: Työpaikkojen välisen saavutettavuuden vaikutus toimipaikkoihin ja työntekijöihin” (Etla Raportti 144) sekä ”Kasautumisvaikutukset ovat todellisia mutta rajallisia” (Etla Muistio 132) on selvitetty kasautumisen vaikutuksia tuottavuuteen Helsingin seudun alueella. Tutkimus on toteutettu laajassa yhteistyössä ja siihen ovat osallistuneet Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, liikennealan konsulttitoimisto FLOU Oy ja Aalto-yliopisto sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, Väylävirasto ja Helsingin seudun liikenne.

Kasautumisella, jota kuvataan työpaikkojen välisellä saavutettavuudella, löydettiin tutkimuksessa positiivinen vaikutus työntekijöiden palkkoihin. Pienemmissä, alle 10 henkilön toimipaikoissa työskenteleville saavutettavuus vaikutti palkkaan enemmän kuin suuremmissa. Tulosten perusteella kasautumishyödyt liittyvät ennen kaikkea jo ennestään toistensa läheisyydessä sijaitsevien työpaikkojen välisten matka-aikojen ja -kustannusten vähenemiseen. Kasautumisvaikutukset liittyvät siis erityisesti kaupunkiseutujen liikennehankkeisiin, eikä niitä tyypillisesti tavata kaupunkiseutujen välisten yhteysvälihankkeiden seurauksena.

– Tiheille alueille valikoituu usein korkean osaamistason työntekijöitä, jolloin korkeampi tuottavuuden ja kasautumisen välinen yhteys johtuu suureksi osaksi korkeamman osaamistason työntekijöistä eikä suuremmasta tiheydestä, toteaa Etlan tutkija Krista Riukula.

Tulosten perusteella kasautumishyötyjen suhde liikennehankkeiden suoriin hyötyihin on myös hankekohtaista. Tutkimuksessa tuotettujen estimaattien avulla voidaan arvioida, miten liikennehanke tai politiikkatoimenpide vaikuttaa alueiden työntekijöiden palkkasummaan ja siten palkkasummasta maksettaviin veroihin. Tietoa voidaan hyödyntää liikennehankkeisiin liittyvässä päätöksenteossa ja liikennesuunnittelussa.

Nyt julkaistun tutkimuksen on rahoittanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja se on toteutettu osana liikennetalouden kehittämisohjelmaa, jonka tarkoituksena on ollut laajempien taloudellisten vaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen.

 

Haapamäki, Taina – Harjunen, Oskari – Kauhanen, Antti – Kuivalainen, Veeti – Riukula, Krista – Valmari, Nelli – Väänänen, Touko: ”Kasautumisen vaikutus tuottavuuteen: Työpaikkojen välisen saavutettavuuden vaikutus toimipaikkoihin ja työntekijöihin” (ETLA Raportti 144)