Kasautumisvaikutukset ovat todellisia mutta rajallisia

Haapamäki TainaRiukula KristaVäänänen Touko

Tiivistelmä

Taloudellisen toiminnan alueellista keskittymistä kutsutaan taloustieteessä kasautumiseksi. Kasautumisen vaikutukset ovat nousseet laajasti esiin keskusteluissa liikennehankkeiden hyödyistä. Vaikutusten suuruutta ei ole aikaisemmin juuri tutkittu Suomessa. Tässä muistiossa esitämme tuloksia tutkimuksesta, joka tarkastelee kasautumisen vaikutusta tuottavuuteen Helsingin seudulla.

Kasautumisella, jota kuvataan työpaikkojen välisellä saavutettavuudella, löydettiin olevan positiivinen vaikutus työntekijöiden palkkoihin. Sen sijaan tulokset koskien toimipaikkojen jalostusarvoa olivat epätarkempia. Tulosten mukaan saavutettavuus kasvattaa liiketoiminnan muita kuluja (sisältää mm. vuokrat mutta ei palkkoja), mikä voi osittain selittää, miksi tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia tuottavuuteen ei havaita.

Tulosten perusteella kasautumishyödyt ovat jokseenkin kaupunkiseudun sisäisiä, eikä seutujen välinen saavutettavuus vaikuta tuottavuuteen merkittävästi. Kasautumishyötyjen suhde liikennehankkeiden suoriin hyötyihin on myös hankekohtaista. Saavutettavuuden kasvun seurauksena kasvaneesta palkasta maksettavat verot ja veronluonteiset maksut voidaan kuitenkin sisällyttää laskelmaan.

Agglomeration Effects Exist but Are Limited

Abstract

In economics, the regional densification of economic activity is referred to as agglomeration. The effects of agglomeration are often referred to when discussing the wider economic benefits of transportation infrastructure projects. The magnitude of these effects has not been extensively studied in Finland. In this brief, we present results from a study that examines the effect of agglomeration on productivity in the Helsinki region.

Agglomeration, defined as job-to-job accessibility, was found to have a positive effect on employees’ wages. However, the results at the establishment-level are less precise and statistically insignificant. According to the results, increased accessibility increases other operating expenses such as rents, potentially explaining the lack of statistically significant effects on establishment-level productivity.

The results indicate that agglomeration benefits are predominantly intraregional, with interregional accessibility having little impact on these benefits. Consequently, the ratio between agglomeration benefits and direct benefits of transportation infrastructure projects varies depending on the project. Taxes and similar payments on increased wages due to accessibility increases could be included as a separate item in cost-benefit analysis.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Tuottavuusjoustot ja kasautumisvaikutukset
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 132
Päiväys
23.01.2024
Avainsanat
Kasautumisvaikutukset, Tuottavuus, Liikennehankkeet, Hyöty-kustannusanalyysi, Saavutettavuus, Laajemmat taloudelliset vaikutukset
Keywords
Agglomeration, Productivity, Transport project, Cost-benefit analysis, Accessibility, Wider economic impacts
ISSN
2323-2463
JEL
R12, R41, R42
Sivuja
6
Kieli
Suomi