Strukturell konkurrenskraft

Denna rapport presenterar en ny referensram samt ett nytt index för bedömning av strukturell konkurrenskraft. Indikatorerna kan med fördel användas i uppföljningen av Finlands förutsättningar för långfristig tillväxt. Utgångspunkten för detta arbete ligger i den så kallade konkurrenskraftpyramiden, vari konkurrenskraften delas upp i dess komponenter: de nödvändiga fundamenten för en långvarig konkurrenskraft samt drivkrafterna bakom mer närstående tillväxtmål.

Mätt med det nya konkurrenskraftsindexet placerar sig Finland på fjärde plats i vår 2019 jämförelse av totalt 38 länder – Schweiz, Danmark och Nederländerna ligger snäppet före Finland, tätt följd av Sverige, USA och Norge. Finland placerar sig bättre inom fundamenten för en långvarig konkurrenskraft (4.) än inom de mer smidiga drivkrafterna (9.). Vid en närmare granskning av konkurrenskraftens olika faktorer är Finland bland de fem bästa i de flesta segmenten, med undantagen indexet för kreativ förnyelse (tjugotredje) samt förnyelse av arbetsmarknaden (fjortonde). Finlands generella utveckling har varit positiv sedan 2016. För år 2019 ger våra mätare en mer positiv bild av Finlands konkurrenskraft än vad IMD och WEF konkurrenskraftsindex antyder – samtidigt som några större länder, såsom Tyskland, hamnar längre ner på listan.

Medelst statistisk analys utredde vi sambandet mellan konkurrenskraftsindexet och utvecklingen av bruttonationalprodukten per capita, dvs. mätaren som används för kvantifiering av välstånd. Resultaten tyder på att vårt konkurrenskraftsindex beskriver väl den aktuella situationen – däremot kunde nivån på indexet eller dess förändringar inte förutspå utvecklingen av bnp per capita. Värdet av det nya indexet för mätandet av strukturell konkurrenskraft ligger således i dess förmåga att beskriva det aktuella läget samt att identifiera de nationella styrkorna och svagheterna.

Den här publikation är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan (tietokayttoon.fi). De som producerar informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2020:11

Publikationens permanenta adress