Medverkan i ekosystem har samband med framgångsrik innovationsverksamhet i företag

Det har konstaterats att ekosystem har en allt viktigare roll i genomförandet av EU:s och Finlands innovations- och näringspolitik. Analysen och bedömningen av olika ekosystems effekter har hittills varit rätt anspråkslös. I en studie som publicerades den 24 mars har man tagit fram mångsidig information som stöd för att identifiera och bedöma innovationsekosystemens effekter och effekternas olika kanaler. Utredningen har genomförts av MDI Public Oy och Näringslivets forskningsinstitut (Etla).

Resultaten av den statistiska analys som utfördes med grund i företagens innovationsforskning visar på ett samband mellan företagens externa FoUI-samarbete och resultatrik innovationsverksamhet. Resultaten visar också på positiva effekter mellan medverkan i ekosystem och andra företagsresultat, såsom ökad sysselsättning och högre löner, men detta samband är mycket svagare. Orsakssambanden mellan innovationsekosystems effekter kan dock inte identifieras utifrån det tillgängliga materialet.

Mätning av innovationsekosystemens effekter är utmanande och kräver mångsidigt material

I fråga om de tillgängliga materialen och metoderna lyfter man i studien fram flera begränsningar. Innovationsekosystem bygger på och växer fram utifrån olika förutsättningar. För att kunna kopiera deras effekter från insatser och verksamhet till resultat, effekter för olika aktörer och mer övergripande effekter i samhället måste man därför beakta ekosystemens särdrag och studera ekosystemen var för sig.

Även tidsmässigt uppkommer effekterna på helt olika sätt och effekterna varierar från kortsiktiga till långsiktiga. Det skapar ett behov av att utnyttja och kombinera mångsidigt material för att identifiera mer övergripande effekter.

Vid analys av effekterna bör växelverkan inom FoUI-verksamheten och möjligheterna att påskynda förändringarna i samhället beaktas

När man analyserar innovationsekosystemens effekter bör man särskilt beakta hur mycket innovationsekosystemen ökar forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbetet (FoUI-samarbetet) mellan organisationerna och i vilken mån de resulterar i innovationer som medför större nytta för samhället. De fallstudier av innovationsekosystemen som genomförts inom studien visar att olika ekosystem i sin bästa form kan svara mot betydande förändringar och utmaningar i samhället. För att lösa stora utmaningar behövs systemiska lösningar som enskilda aktörer omöjligt kan åstadkomma på egen hand.

Med hjälp av ekosystem eftersträvas större, mer övergripande och snabbare effekter. Därför bör ekosystemens effekter betraktas både ur ett kvalitativt och ur ett kvantitativt perspektiv: vilka fördelar medför ekosystemet och de nya innovationerna för samhället och i vilken skala påverkas samhället av innovationsverksamhetens effekter.

Mot en långsiktigare, diskuterande och resultatstyrd innovationspolitik

I studien ges fem rekommendationer om hur innovationspolitiken och de offentligt understödda innovationsekosystemen och uppföljningen av dem kan utvecklas. Effekterna uppstår på lång sikt, varför utvecklingen av innovationsekosystemen ska stödas genom en långsiktig och resultatstyrd innovationspolitik. Det förutsätter ett starkare samarbete mellan FoUI-finansiärerna för att samla in resultatuppgifter och utveckla uppföljningsmetoderna nationellt. Inom det finländska konceptet för innovationsekosystem har vi mycket att ge och lära ut även för andra europeiska länder. Samtidigt är det en möjlighet för de finländska innovationsekosystemen och företagen och de andra organisationerna i dem att stärka det internationella samarbetet.

 

Publikationen är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2021.

Publikationens permanenta adress finns i Statens publikationsarkiv.

 

Mer information:

Valtteri Laasonen, ledande sakkunnig, MDI Public Oy, tfn 050 533 0604, valtteri.laasonen@mdi.fi,

Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 359 9258, lasse.laitinen@gov.fi