Etla förutspår: Finlands ekonomi kommer att växa trots Rysslands invasion av Ukraina

Den finska ekonomin växer med 2,1 procent i år, förutspår Näringslivets forskningsinstitut Etla. Tillväxttakten har minskat med en procentenhet sedan september förra året, och nedgången beror nästan helt på Rysslands invasion av Ukraina. Nettoexporten kommer att påverka Finlands tillväxt negativt i år. Vi förutspår en ekonomisk tillväxt på en procent nästa år. De största riskerna i prognosen är relaterade till det nya säkerhetspolitiska läget. Riskerna inkluderar fortsatta flaskhalsar i världshandelslogistiken, kraftigt stigande råvarupriser och möjliga nya varianter av coronaviruset.

Sammanfattning av konjunkturöversikten:

  • Den finska ekonomin växer trots Rysslands invasion av Ukraina, även om tillväxten tydligt avtar. Vi förutspår att BNP växer med 2,1 procent i år och 1 procent nästa år
  • Ekonomin kommer att växa i år, särskilt med stöd av privat konsumtion och investeringar. Nettoexportens inverkan på tillväxten är negativ. Nästa år kommer den privata konsumtionens och investeringarnas inverkan på tillväxten att vara fortsatt positiv.
  • De största riskerna är relaterade till det nya säkerhetspolitiska läget. Andra risker inkluderar ihållande flaskhalsar i världshandelns logistik och försörjningskedjor, kraftiga höjningar av råvarupriser och möjliga nya virusvarianter.
  • Finlands export växer med drygt 5,5 procent i år. Nästa år återhämtar sig exporten i nästan samma takt. Tillväxten i exporten beror främst på återhämtningen av tjänsteexporten, eftersom Rysslands chock minskar tillväxten i exporten av varor.
  • Den privata konsumtionen växer med drygt 2 procent i år och en och en halv procent nästa år. Den privata konsumtionen tar fart som en följd av att ekonomin öppnar upp och tjänstekonsumtionen återhämtar sig. En försvagad köpkraft på grund av accelererande inflation bromsar dock tillväxten.
  • Investeringarna ökar med cirka 3,5 procent i år och 3 procent 2023. Investeringarna i maskiner och anläggningar ökar mest.
  • Arbetslösheten sjunker till 6,8 procent i år och 6,7 procent nästa år. Enligt vår prognos stiger sysselsättningsgraden till i snitt 73,7 procent nästa år.
  • Konsumentpriserna stiger med 3,3 procent i år och med 1,9 procent nästa år. Den accelererande inflationen beror framför allt på stigande energipriser. Vi förutspår att energipriserna faller något nästa år, vilket dämpar inflationen. Risken för högre inflation än väntat är reell på grund av kriget.

Krig och sanktioner skär ned den ekonomiska tillväxten genom minst tre mekanismer, säger Markku Lehmus, Etlas prognoschef.

– För det första ökar attacken den ekonomiska osäkerheten, vilket kan senarelägga investerings- och anställningsbeslut. Osäkerheten leder också till att attacken påverkar oljepriset. Den mest betydande effekten kommer dock att komma genom de sanktioner mot Ryssland som påförts av EU och andra västländer. Det skulle man kunna beskriva som en utrikeshandelschock förorsakad av attacken, reflekterar Lehmus.

Lehmus påpekar att det nu finns en stor osäkerhet i uppskattningarna, eftersom krigets fortsättning och dess indirekta konsekvenser bara kan förutspås i stora drag.