ETLA höjde ekonomins tillväxtprognos för år 2017 nästan till tre procent

SAMMANFATTNING AV ETLAs KONJUNKTURPROGNOS ”SUHDANNE 2017/2”:

– Finlands ekonomiska omgivning är gynnsam: den ekonomiska tillväxten i euro-området och Kina har förstärkts och tillväxten i i USA fortsätter i moderat takt. De största riskerna är förknippade med finansieringsmarknaderna, den internationella politiken och frihandeln.

– Finlands totalproduktion ökar med 2,9 procent år 2017. Tillväxten är 2,0 procent år 2018 och 1,8 procent år 2019.

– Vi har utgått ifrån att löneavtalen som förhandlas för åren 2018 och 2019 är måttliga och att de stöder förbättringen av konkurrenskraften.

– Exportvolymen växer med 6 procent år 2017 tack vare den ökade efterfrågan, den förbättrade konkurrenskraften och kapacitetsökningen. Tillväxten avtar till 3 procent år 2018 på grund av betydligt färre fartygsleveranser, men stiger till 4 procent år 2019 då varvsindustrin levererar två stora kryssningsfartyg.

– Den privata konsumtionen ökar år 2017 med ett par procent. Förtjänstnivån stiger endast måttligt, men det förbättrade sysselsättningsläget och stegringen i övriga inkomster stöder hushållens köpkraft. Åren 2018-2019 bromsas konsumtionstillväxten av den snabbare inflationen och den djupt negativa spargraden.

– Investeringarna ökar med 6,6 procent år 2017 tack vare flera stora projekt. År 2018 saktar tillväxttakten av till 1,5 procent på grund av den höga jämförelsenivån, men tilltar år 2019 till 2,7 procent.

– Arbetslöshetsgraden sjunker till 8,5 procent år 2017. Därefter sjunker den med 0,3-0,4 procentenheter per år och år 2021 är den nere i 7,2 procent.

– Konsumentpriserna i Finland stiger med 0,8 procent i år, inflationen är 1,1 procent år 2018 och 1,6 procent år 2019.

– Den offentliga skuldens bnp-förhållande vänder neråt år 2018.

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Vesa Vihriälä, tfn. 043 824 1660 vesa.vihriala@etla.fi