ETLA förutspår: Den offentliga ekonomin är i balans senast nästa år

Finlands ekonomiska tillväxt är fortsättningsvis stark. Den offentliga ekonomin fås i balans senast nästa år och regeringen håller på att komma mycket nära sitt sysselsättningsmål. Enligt Etlas konjunkturprognos som getts ut idag, ökar Finlands totalproduktion i år med 2,8 procent, vilket betyder att 2008 års produktionsnivå överskrids. Etla uppskattar att den ekonomiska tillväxten nästa år blir 2,4 procent. Tillväxten baserar sig på den förstärkta internationella efterfrågan och på Finlands förbättrade konkurrenskraft.

Sammanfattning av Etla’s prognos:

Totalproduktionen ökar med 2,8 procent år 2018, då vi överskrider 2008 års produktionsnivå. Tilllväxten är 2,4 procent år 2019 och 1,9 procent år 2020. Tillväxten är under de närmaste åren snabbare än tillväxten i den potentiella produktionsnivån.

Den centrala orsaken till den goda ekonomiska utvecklingen är värlsdekonomins starka tillväxt, vilket kan utnyttjas bättre tack vare den förbättrade konkurrenskraften.

Den snabba tillväxten på Finlands exportmarknader fortsätter, men i lite långsammare takt och de för exporten viktiga investeringarna ökar fortfarande märkbart. I år ökar exportvolymen med fyra procent. Tillväxten avtar till drygt 3,5 procent år 2019 och till 2,5 procent år 2020.

Ökningen i förtjänstnivån och det förbättrade sysselsättningsläget stöder hushållens köpkraft, så den privata konsumtionen ökar i år med ett par procent. Åren 2019–2020 avtar tillväxten i konsumtionen till cirka 1,7 procent på grund av den snabbare inflationen.

Ökningen i investeringstakten avtar till tre procent år 2018 i och med att många stora projekt färdigställts. År 2019 ökar tillväxten igen till cirka 4,5 procent.
Arbetslöshetsgraden sjunker i år till 8,1 procent, nästa år till 7,7 procent och år 2020 till 7,4 procent. År 2022 är den redan nere i 6,9 procent förutsatt, att efterfrågan på och utbudet av arbetskraft bättre fås att möta varandra.
Den offentliga ekonomin är i stort sett i balans år 2019, kanske redan år 2018.

REGERINGENS SYSSELSÄTTNINGSMÅL ÄR NÄRA ATT UPPNÅS

Den förstärkta ekonomiska tillväxten har förbättrat sysselsättningen. Etla förutspår att utvecklingen fortsätter så att sysselsättningen ökar med cirka 100 000 personer från år 2015 till år 2019. Sysselsättningsgraden ökar sålunda till 71,6 procent. Regeringens mål på 110 000 nya arbetsplatser och en sysselsättningsgrad på 72 procent är således nära att uppnås.

Den förbättrade sysselsättningen stöder den privata konsumtionen och inflationen stiger måttligt. I år förväntas konsumentpriserna stiga med 1,2 procent och nästa år med 1,5 procent. År 2020 stiger konsumentpriserna med 1,9 procent. Den stigande räntenivän bidrar då till att accelerera inflationen.

Etla uppskattar, att ECB slutar med värdepappersköpen i slutet av år 2018, men höjningen av styrräntan infaller först under den senare hälften av år 2019.

DEN OFFENTLIGA HUSHÅLLNINGEN UPPNÅR BALANS ÅR 2019 OCH STATSHUSHÅLLNINGEN ÅR 2021

Etla räknar med att den offentliga ekonomins underskott nästan elimineras nästa år och sjunker till  0,1 procent av bnp –  då statshushållningens underskott minskar till under en procent av bnp – tack vare sparåtgärder och den ekonomiska tillväxten. Uppskattat på basen av de nyaste statistikuppgifterna  kan balans uppnås redan i år.    Den offentliga skuldens bnp-förhållande sjunker nästa år till 59,4 procent. År 2020 svänger hela den offentliga sektorn mot ett överskott på 0,4 procent av bnp. Statens underskott är då 0,3 procent av bnp och den offentliga skuldens bnp-förhållande sjunker till 57,6 procent.

En förutsättning för den gynnsamma utvecklingen är att den offentliga sektorns utgifts- och inkomstkontroll fortsätter. Statshushållningen uppnår balans år 2021. Finland uppfyller således klart målet på ett tre procents underskott för den offentliga sektorn och den snabbare ekonomiska tillväxten har även gjort det lättare att uppfylla skuldkriteriet på 60 procent.

DET ÄR SKÄL ATT ÄVEN FÖRBEREDA SIG FÖR EN SÄMRE UTVECKLING ÄN DEN PROGNOSTICERADE

Etla’s prognos utgår ifrån det att tillväxten i världsekonomin fortsätter att vara snabb åtminstone ett år framåt. Risken för en sämre utveckling än den prognosticerade finns fortfarande, påminner  forskningsdirektör Markku Kotilainen som är ansvarig för Etla’s konjunkturrapport.

– Penningpolitiken håller på att stramas åt i USA och snart även inom euro-området. Detta ger upphov till en potentiell risk på penningmarknaderna och den vägen även till realekonomin. President Trumps protektionistiska linjedragningar förorsakar fortfarande oro. Under den senaste tiden har till och med hotet om ett handelskrig börjat se verkligt ut, bedömer Etla’s Kotilainen.

Etla förutspår nu en ekonomisk tillväxt på 2,8 procent för innevarande år. Ännu i september uppgjordes en prognos med två procents tillväxt. Enligt Kotilainen beror korrigeringen huvudsakligen på den internationella ekonomins starkare tillväxt, vilket syns i form av förbättrade exportutsikter.

– Den prognosticerade rätt goda exportframgången baserar sig på det att kostnadskonkurrensförmågan ännu förbättras lite under de närmaste åren. Detta förutsätter att de måttliga löneuppgörelserna fortsätter ännu efter den pågående avtalsperioden, konstaterar han.

Kontaktpersoner

Markku Kotilainen
Forskningsdirektör ansvarig för konjunkturrapporten, ETLA
050-351 1192
markku.kotilainen@etla.fi