ETLAs prognos: Finlands recession är förbi

ETLAs KONJUNKTURPROGNOS ”SUHDANNE 2017/1”:

  • Världsekonomin är på uppgång. Den ekonomiska tillväxten i euro-området och i USA fortsätter i moderat takt medan tillväxten i Kina blir lite långsammare. De största riskerna är förknippade med de politiska besluten i USA och euro-området.
  • Finlands totalproduktion ökar med 1,7 procent år 2017. Åren 2018-2019 ligger tillväxten kring 1,5-1,6 procent
  • Vi har utgått ifrån att löneavtalen som förhandlas för åren 2018 och 2019 är måttliga och att de stöder förbättringen av konkurrenskraften
  • Exportvolymen växer med cirka två procent år 2017 tack vare den ökade efterfrågan, den förbättrade konkurrenskraften och de stigande investeringarna
  • Den privata konsumtionen ökar under de närmaste åren med drygt en procent per år. Förtjänstnivån stiger måttligt, men det förbättrade sysselsättningsläget stöder hushållens köpkraft
  • Investeringarna ökar med nästan 4 procent år 2017, men under de därpåföljande åren saktar tillväxttakten av till 2,5-3 procent
  • Arbetslöshetsgraden sjunker till 8,4 procent år 2017. Därefter sjunker den med 0,3 procentenheter per år och år 2020 är den nere i 7,5 procent
  • Konsumentpriserna i Finland stiger med 0,8 procent i år, inflationen är 1,4-1,5 procent åren 2018-2019
  • Den offentliga hushållningens balansering går långsamt trots anpassningsåtgärderna

Tilläggsuppgifter:
Managing director Vesa Vihriälä, vesa.vihriala@etla.fi