ETLA förutspår: under de närmaste åren kör vi med lägre växel i ekonomin, riskerna har blivit större

Finlands ekonomiska tillväxt blir märkbart långsammare i år och blir anspråkslös även nästa år. Tack vare fartygsleveranserna drar exporten ännu i år, men den långsammare ekonomiska tillväxten är i fortsättningen alltmer beroende av den privata konsumtionen. Även tillväxten i investeringarna blir långsammare. Enligt Etlas nyss publicerade konjunkturprognos ökar Finlands totalproduktion med 1,4 procent i år och med 1,2 procent nästa år. Arbetslöshetsgraden beräknas sjunka märkbart i år.           

Etlas prognos i korthet:

  • Totalproduktionen ökar med 1,4 procent i år och med 1,2 procent år 2020 och 2021. Åren 2020 och 2021 ligger Finlands ekonomiska tillväxt en aning under den potentiella produktionens tillväxttakt.
  • Den långsammare ekonomiska tillväxten är en följd av att tillväxten i världsekonomin avtar. De största riskerna är förknippade med ett utvidgat handelskrig och med den politiska osäkerheten.  
  • Den långsammare ekonomiska tillväxten är från och med nästa år i hög grad beroende av tillväxten i den privata konsumtionen. Den privata konsumtionen växer med 1,4 procent i år och med 1,3 procent nästa år. Stegringen i förtjänstnivån och den förbättrade sysselsättningen stöder hushållens köpkraft.            
  • Finlands export ökar i år med 2,7 procent och med 2,4 procent nästa år. Tillväxten i exporten får ännu i år stöd av stora fartygsleveranser.
  • Tillväxten i investeringarna blir långsammare i år bland annat på grund av att ökningen i bostadsbyggandet avstannar.
  • Arbetslöshetsgraden förväntas sjunka märkbart i år. Arbetslöshetsgraden förväntas ligga vid 6,7 procent, liksom också i nästa år.   
  • Den offentliga hushållningens balans förbättras i år och underskottet beräknas vara 0,6 procent av bnp. Nästa år förbättras balansen ytterligare, men den offentliga ekonomin uppvisar fortfarande ett underskott, som förväntas ligga kring 0,4 procent av bnp. 

Tillväxten i världsekonomin avtar

Det har skett en brytning i världsekonomins konjunkturuppgång. Tillväxten blir långsammare både inom euro-området, Kina och USA. Den ekonomiska tillväxten i USA hålls ännu i år vid en måttlig tillväxttakt på 2,2 procent, men nästa år blir den ekonomiska tillväxten långsammare. Det är en följd av den avmattade konjunkturen, tilltagande protektionismen och det att de positiva effekterna av president Trumps finanspolitiska stimulering håller på att försvinna.

EU-områdets bnp förväntas öka med 1,1 procent i år och med 1,4 procent åren 2020 och 2021. Etla har jämfört med senaste höst sänkt sin prognos för EU-området för i år, i och med att de centrala EU-ländernas, Tysklands och Italiens, bnp-tillväxt har varit en besvikelse.

Riskerna har ökat, euro-områdets tillväxt avtar

Riskerna för en sämre utveckling än den som förutspåtts är nu betydande. Handelskriget mellan USA och Kina hotar fortfarande att breda ut sig, dessutom kan även handelskriget mellan USA och EU ta ny fart. Utvecklingen av världsekonomin överskuggas även i ett vidare perspektiv av de möjliga effekterna av politiska risker.

Den långsammare tillväxten på euro-området är en följd av att den ekonomiska tillväxten avtagit speciellt i Tyskland och Italien: Tyskland har med nöd och näppe undgått en recession enligt förhandsuppgifterna för i fjol. Italien har konstaterats vara i en teknisk recession. Vi förutspår att euro-områdets bnp växer med 1,1 procent i år och med 1,3 procent nästa år.

Vi sänkte tillväxtsiffrorna för Finland  

Finlands bnp växer i år klart långsammare än senaste år. Enligt de preliminära uppgifterna var tillväxten senaste år 2,2 procent. Vi räknar med att totalproduktionen växer med 1,4 procent i år och med 1,2 procent åren 2020 och 2021. Tillväxtsiffran för i år har sänkts med 0,8 procentenheter jämfört med prognosen i september.

Prognosgruppens uppfattning om tillväxtens struktur är den samma som tidigare. Nettoexporten förväntas stöda tillväxten i år, men från och med nästa år beror tillväxten alltmer på den privata konsumtionen.

– Under de närmaste åren kör vi i Finlands ekonomi med en lägre växel. Det är ingen risk för överhastighet, den här ekonomiska tillväxten räcker inte för att sätta fart på inflationen. Vi förutspår att konsumentpriserna stiger både i år och nästa år med bara drygt en procent. Det är frågan om ett vidare fenomen i västländerna, den låga basinflationen och den avtagande ekonomiska tillväxten gör att också ECB:s räntehöjning skjuts framåt. Vi räknar med att styrräntan höjs från nollnivån först i början av år 2021, säger Etlas prognoschef Markku Lehmus.

Exporten drar ännu, bostadsbyggandet stannar redan av 

Fartygsleveranserna sätter fart på varuexporten i år, likaså ökar fortsättningsvis exporten av motorfordon tack vare bilfabriken i Nystad. Vi räknar med att exportvolymen ökar med 2,7 procent i år och med 2,4 procent nästa år. Exporten av tjänster växer snabbare än exporten av varor.

Investeringarna ökar med cirka en procent både i år och nästa år. Tillväxten bromsas av avmattningen i bostadsbyggandet och de offentliga investeringarna – vi räknar med en nolltillväxt i bostadsbyggandet både i år och nästa år. Däremot förväntar vi oss att investeringarna i maskiner och anläggningar samt i FoU repar sig i år.

Sysselsättningen har förbättrats snabbare än väntat

Ifjol var ökningen i sysselsättningen märkbart snabbare än väntat. I år räknar vi med att antalet sysselsatta ökar med 31 000 personer från ifjol och att arbetslöshetsgraden sjunker till 6,7 procent. Samtidigt stiger sysselsättningsgraden i genomsnitt till 72,6 procent dvs. regeringens sysselsättningsmål håller på att uppnås med god marginal. Nästa år fortsätter sysselsättningen att öka i långsammare takt, men sysselsättningsgraden förbättras fortsättningsvis till 72,8 procent.

 Tilläggsuppgifter:

Prognoschef Markku Lehmus, ETLA, (på engelska) tel.044-549 8455, markku.lehmus@etla.fi

Forskare Birgitta Berg-Andersson, ETLA (på svenska) tel.044-465 0153, birgitta.berg-andersson@etla.fi