Hur går det för Finlands export i de olika industribranscherna ?

ETLA gav ut sin senaste konjunkturprognos i slutet av mars 2019. Vi räknade då med att varuexportens volym ökar med 2,6 procent i år och 2,1 procent nästa år. När prognosen gjordes visste man att Finlands varuexport enligt nationalräkenskaperna växte med 0,9 procent år 2018, vilket således var utgångsläget för prognossiffrorna.

Strax före midsommar gav Statistikcentralen i Finland ut reviderade siffror för nationalräkenskaperna både för år 2017 och 2018. Dessutom bör tilläggas att i medlet av mars publicerades endast en del av statistiken för år 2018, nu är all statistik för år 2018 tillgänglig. Publiceringsrytmen har ändrat fr.o.m. i år, under tidigare år har det kompletta statistikpaketet för föregående år publicerats i mitten av juli.

Enligt de reviderade uppgifterna i nationalräkenskaperna ökade varuexportens volym endast med 0,5 procent år 2018. Givetvis har detta följdverkningar på våra prognossiffror. Rent tekniskt får vi en lite högre prognossiffra för i år då vi nu har en lägre utgångsnivå. Bortsett från detta faktum, finns det ett behov av att justera vår tillväxtprognos för varuexporten uppåt eller neråt ? För att kunna besvara denna fråga skall vi ta en närmare titt på hur exporten utvecklats i de olika branscherna under årets fyra första månader.

I branschen metallframställning har exportvolymen i år ökat betydligt mer än väntat, i januari-april cirka 13 procent jämfört med föregående år. Orsaken till denna kraftiga tillväxt är de gasrör som förts till det öppna havet och till Ryssland. Den månadsvisa exportvolymen har vi erhållit genom att deflatera det av Tullen angivna exportvärdet med Statistikcentralens exportprisindex.

Exporten av maskiner och anläggningar har också utvecklats väl, under årets fyra första månader har exportvolymen ökat med drygt 5 procent jämfört med ifjol. Exporten av transportmedel har vuxit med drygt 3 procent i januari-april, men vi väntar oss en tillväxtsiffra på närmare 20 procent för hela år 2019. Exporten av motorfordon har på nytt tagit fart i mars och april. Bilfabriken i Nystad har nyligen utvidgats, så det finns gott om kapacitet att tillverka fler bilar. Det är således helt beroende på efterfrågeläget hur mycket bilar som produceras under de närmaste åren. När det gäller övriga transportmedel, främst fartyg, så kan vi konstatera att läget för varvsindustrin är synnerligen gott. Orderstocken sträcker sig nu ända fram till 2025 och inkluderar ett stort antal stora kryssningsfartyg. I oktober i år levereras en lyxkryssare till Carnival Corporation i USA.

Livsmedelsindustrins export har tagit ny fart efter ett svagt år 2018. Exportvolymen ökade med 11 procent under årets fyra första månader och just nu finns det inga tecken på en försämring. Även de andra små industrigrenarna metallprodukter samt gummi- och plastprodukter uppvisar en positiv exportutveckling.

I alla övriga industrigrenar har exportvolymen under det här årets första tredjedel stannat på en lägre nivå än under motsvarande tidsperiod i fjol. Hela pappersindustrins (cellulosa, papper, kartong) exportmängd är nästan 3 procent lägre än senaste år trots att läget för både cellulosa och kartong torde vara rätt gott. Exporten av kemikalier och kemiska produkter har uppvisat en nedåtgående trend alltsedan början av år 2017, men botten ser nu ut att vara nådd. Beträffande oljeprodukter så är jämförelsenivån i början av år 2018 hög, men är lägre mot slutet av året, så vi förväntar oss en positiv exporttillväxt för hela år 2019.

Utvecklingen inom el- och elektronikindustrin är tudelad. Exporten av speciellt mätinstrument ökar i rask takt så i gruppen datorer, elektronikvaror och optik ser vi en kraftig tillväxt i exportvolymen på nästan 8 procent under januari-april. Då det gäller elapparater är utvecklingen den motsatta, varför hela el- och elektronikindustrins exportvolym stannar på fjolårets nivå.

Sammanfattningsvis kan konstateras att många branscher bidrar till en positiv exportutveckling, medan en del uppvisar en sämre utveckling och därför bromsar den totala tillväxten i Finlands exportvolym. Med den statistik vi har tillgänglig idag kan vi förvänta oss att exporten av varor år 2019 ökar med cirka 3,5 procent.

Medaljen har dock alltid en baksida. Eftersom vi också importerar varor, betyder en bra tillväxt i exporten ingalunda automatiskt att vi får en positiv nettoexport och ett positivt bidrag till bruttonationalproduktens utveckling.