Arbetspolitik och sysselsättningsgrad: forskningsbaserade slutsatser

Denna rapport ger en översikt över utländsk och finländsk litteratur om arbetsmarknadspolitikens sysselsättningsskapande effekter och drar politiska slutsatser baserade på dessa forskningsrön. De områden inom politiken som behandlas är aktiv arbetskraftspolitik, arbetslöshetsunderstöd, förmånssystem i samband med arbetsoförmåga och partiell arbetsoförmåga samt beskattning av arbete.

Beträffande aktiv arbetskraftspolitik, arbetslöshetsunderstöd och beskattning av arbete stödjer man sig på internationella metaanalyser och översikter som kompletteras med nyutkommen utländsk och finländsk forskning. När det gäller förmånssystem i samband med full och partiell arbetsoförmåga ligger huvudvikten på nordiska utvärderingsundersökningar. I översikten fästs speciell uppmärksamhet vid undersökningarnas kvalitet samt resultatens trovärdighet och tillämplighet på Finland. I förhållande till tidigare litteratur behandlas totalverkningar av åtgärder inom arbetspolitik ingående.

Enligt översikten kan man med arbetspolitik inverka på sysselsättning, men verkningarna är begränsade. Vi framför detaljerade politiska slutsatser gällande behandlade områden samt allmänna konklusioner. Framgående horisontella teman är biverkningar av åtgärder, inbördes alternativ, inriktning, konjunkturberoende, utnyttjande av deltidslösningar, kostnadseffektivitet, mångsektorialitet.

 

Den här publikation är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan. (tietokayttoon.fi)

Publikationens permanenta adress