Työpolitiikka ja työllisyysaste: tutkimukseen perustuvia johtopäätöksiä

Alasalmi JuhoBusk HennaKauhanen AnttiLeinonen TainaSolovieva SvetlanaValkonen TarmoViikari-Juntura Eira

Tiivistelmä

Tässä raportissa luodaan katsaus ulkomaiseen ja kotimaiseen kirjallisuuteen työpolitiikan työllisyysvaikutuksista ja muotoillaan politiikkajohtopäätöksiä tämän tutkimustiedon perusteella. Tarkasteltavat politiikka-alueet ovat aktiivinen työvoimapolitiikka, työttömyysturvajärjestelmä, työkyvyttömyyteen ja osatyökyvyttömyyteen liittyvät etuusjärjestelmät ja työn verotus.

Aktiivisen työvoimapolitiikan, työn verotuksen ja työttömyysturvan osalta tukeudutaan kansainvälisiin meta-analyyseihin ja katsauksiin, joita täydennetään tuoreimmalla ulkomaisella ja kotimaisella tutkimuksella. Työkyvyttömyyteen ja osatyökyvyttömyyteen liittyvien etuusjärjestelmien osalta pääpaino on pohjoismaisissa arviointitutkimuksissa. Kaikkien osioiden kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota tutkimusten laatuun, tulosten uskottavuuteen ja soveltuvuuteen Suomeen. Työpolitiikan toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia käsitellään aiempaan kirjallisuuteen nähden laajasti.

Katsauksen mukaan työpolitiikalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, mutta sen vaikutukset ovat rajalliset. Käsiteltyjä osa-alueita koskevien yksityiskohtaisten politiikkajohtopäätösten lisäksi esitämme yleisiä johtopäätöksiä. Näihin liittyviä läpileikkaavia teemoja ovat toimenpiteiden sivuvaikutukset, keskinäinen vaihtoehtoisuus, kohdentaminen, suhdanneriippuvaisuus, osa-aikaisten ratkaisujen hyödyntäminen, kustannusvaikuttavuus ja monialaisuus.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2020:33.

Labour Policy and Employment Rate: Conclusions Based on Research

Abstract

The report consists of a literature review on employment effects of different labour market policies. The policy areas dealt with are active labour market policy, unemployment benefit system, benefit system connected with work disability and partial work disability, as well as labour income taxation. Policy conclusions and suggestions are presented based on these research findings.

We have relied on international meta-analyses and surveys, which we have supplemented with the most recent foreign and Finnish research findings. Regarding benefit systems connected with full and partial work disability, the main emphasis is on Nordic evaluation studies. Throughout the report special attention is paid to research quality, credibility of results and applicability to Finland. In relation to earlier literature, the overall impacts of measures of labour policy are dealt with extensively.

According to the report, it is possible to influence employment with labour market policies, but the effects will be limited. In addition to detailed policy conclusions related to areas we have dealt with, we also present general conclusions. Some frequent themes connected with these are side effects of measures, mutual substitutability, allocation, dependence on economic cycle, utilization of part-time solutions, cost-effectiveness and interdisciplinary activity.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities, 2020:33.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Päiväys
10.06.2020
Avainsanat
Työpolitiikka, Aktiivinen työvoimapolitiikka, Työttömyysturva, Verotus, Työkyvyttömyys
Keywords
Labour policy, Active labour market policy, Unemployment insurance, Taxation, Work disability
Sivuja
191
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
julkaisut.valtioneuvosto.fi