Tehokkuus ja työhyvinvointi – Tiedolla kohti tasapainoista työtä

Kuusi TeroKulvik MarttiHärmä MikkoRopponen Annina

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa selvitettiin, kuinka päivittäisiin työaika- ja potilastietoihin perustuvaa rekisteriaineistoa voidaan hyödyntää terveydenhuoltohenkilöstön työkuorman mittaamisessa ja erilaisten työn piirteiden tutkimuksessa. Tarkastelutapamme uutuusarvo perustuu tilastolliseen analyysiin, jolla eri sairaalaosastojen potilaskuormaa mitataan. Tiedon avulla analysoitiin hoitotyön vaativuutta, suhteutettiin sitä hoitotyövoimaan ja lopulta arvioitiin vaikutuksia työhyvinvointiin silloin, kun työmäärä ja työvoima eivät vastanneet toisiaan. Kun työkuorma-arvioita verrattiin työaikapiirteisiin päivätasolla, havaitsimme työkuorman vaihtelun liittyvän yllättäviin muutoksiin työntekijöiden määrässä. Lyhyiden sairaspoissaolojen riski kasvoi korkean työkuorman vaikutuksesta seuraavan viikon aikana. Uutta tietoa yhteyksistä saatiin myös tarkastelemalla jaksotason työaikapiirteitä.

Efficiency and Well-being at Work – with Knowledge Towards Balanced Work

Abstract

This project investigated how register data on daily working hours and hospital patients can be used to measure the workload of healthcare personnel and to study its relationship with different work features. We used econometric analysis to measure the average labor requirement of different patient mixes in hospital wards. The data was used to analyze the overall difficulty of working days and it was then compared to the available nursing workforce. Finally, we assessed the effects of variation in the workload on well-being at work. We found that the variation in workload was related to surprising changes in work and in the availability of employees. The risk of short sick leave increased over the next week due to the high workload. We also examined the interactions between workload and the working time features for work shift planning.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Terveydenhuollon tehokkuus
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 134
Päiväys
14.02.2023
Avainsanat
Terveydenhoito, Työkuorma, Tehokkuus, Työaikapiirteet, Työterveys
Keywords
Health care, Workload, Efficiency, Working time features, Occupational health
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J28, I11, J45, M50
Sivuja
74
Kieli
Suomi