Terveydenhuollon tehokkuus

Terveydenhuollon tehokkuus

Tasapainottelu työn tuottavuuden lisäämisen ja työssä jaksamisen välillä on vaikeasti ratkaistava yhtälö ikääntyvien työntekijöiden Suomessa. Vaikeus purkautuu ongelmiksi mm. terveydenhuollossa, jossa vähenevällä ja ikääntyvällä
työmäärällä pitäisi hoitaa yhä suurempaa vanhenevien suomalaisten joukkoa. Tässä hankkeessa kehitetään työkaluja, joilla parannetaan terveydenhuollon tehokkuuden mittaamista osana työhyvinvointihankkeita. Mittauksia otetaan jatkossa mukaan työhyvinvointia kehittäviin T&K-hankkeisiin.

Keskeisenä välineenä on työn tehokkuuden uusi ja laajuudessaan ainutlaatuinen mittaristo, jota kehitetään terveydenhuoltoon soveltuvaksi. Mittariston avulla voidaan parantaa työaikasuunnittelua ja sen tukisovelluksia tukemaan terveyttä, työhyvinvointia ja organisaation tehokkuutta sekä vähentämään sairauspoissaoloja. Terveydenhuollon tuottavuusseurannan uuden mittarin avulla voidaan rutiininomaisesti seurata tuottavuutta organisaation eri tasoilla ja tutkia sen jakautumista.

Aineisto tulee koostumaan tuhansista työntekijöistä ja useista osastoista. Menetelmässä luokitellaan kohteen työtehtävät DRG (Diagnosis Related Groups)- ja vaativuustietojen perusteella ja toteutetaan niille tilastolliset vaativuusarvioinnit.

Tutkimuskysymykset

  1. Mikä selittää tuottavuuden vaihtelua?
  2. Millaisia yhteyksiä on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin välillä?
  3. Miten tuottavuustietoa pitäisi käyttää johtamisessa?

 

Etla tekee tutkimuksen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: