Ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2020 Tutkimus päättyi: 2021 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (Etlatieto Oy)

Ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (Etlatieto Oy)

Tässä hankkeessa tavoitteena on selvittää mekanismeja ja vaikutuskanavia, joiden kautta ilmastopolitiikka vaikuttaa työllisyyteen. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti ilmastopolitiikasta syntyvät muutokset osaamistarpeissa ja ammattirakenteessa kansantalouden eri toimialoilla. Näiden lisäksi tarkastellaan politiikasta syntyviä muutoksia työvoiman ja eri tuotemarkkinoiden rakenteessa. Tässä selvityksessä muut merkittävät työn murrokseen vaikuttavat ajurit, kuten digitalisaatio ja globalisaatio, huomioidaan politiikkasuosituksia muotoillessa.

Hankkeessa arvioidaan, millaisia mahdollisuuksia ja riskejä murrokseen liittyy, sekä ilmastopolitiikkaan liittyvien julkisten investointien ja työllisyyttä tukevien politiikkatoimien vaikutuksia ja parhaita toteuttamismuotoja.

Hankkeen keskeisinä johtopäätöksinä tarkastelemme julkisen vallan toimia, joilla voidaan pienentää negatiivisten riskien toteutumien todennäköisyyttä ja kasvattaa positiivisten työllisyysvaikutusten toteutumista. Tarkastelu keskittyy ilmastopolitiikan toteuttamistapaan, ilmastopolitiikkaa tukevien julkisiin investointeihin ja työvoimapoliittisiin toimiin.

Hankkeen toteutus ja tulosten muotoilu

Ilmastopolitiikan toteutuksen toimialakohtaisia vaikutuksia tarkastellaan kansainvälisen kaupan kokonaistasapainomallilla (GTAP). Hankkeessa GTAP-mallinnuksia täydennetään yksityiskohtaisilla panos-tuotos-malleilla. Lisäksi haastatteluilla pureudutaan eri alojen näkemyksiin osaamistarpeiden ja ammattirakenteen muutoksista, ja sidosryhmien kanssa hahmotellaan tarvittavat politiikkatoimet. Osana hanketta tullaan kokoamaan aikaisempaa kirjallisuutta koskevia katsauksia.

Hankkeessa muodostetaan monitieteisyyteen perustuva kokonaisnäkemys, jota täydennetään poliittisiin prosesseihin yhdistyvillä politiikkasuosituksilla. Ilmastopolitiikan toimet jaetaan markkinaehtoisiin (päästökauppa, vastuulainsäädäntö jne.) ja ei-markkinaehtoisiin toimiin (kiellot, raportointivaatimukset jne.).

Tutkimuskysymykset

Hankkeessa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1) Mitkä ovat ilmastopolitiikan työllisyysvaikutusten keskeiset mekanismit ja vaikutuskanavat?

2) Miten osaamistarpeet ja ammattirakenne muuttuvat siirryttäessä kohti vähähiilistä taloutta?

3) Millaiset ilmastopoliittiset toimet ovat työllisyyden näkökulmasta erityisen riskialttiita?

4) Missä määrin ja millä edellytyksillä tiukkeneva kotimainen ilmastopolitiikka kannustaa yrityksiä synnyttämään globaalisti menestyviä innovaatioita?

5) Miltä näyttää globaalien ja kotimaan markkinoiden viimeaikainen kehitys ja näkymät ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta?

6) Kuinka suuren markkinaosuuden suomalaiset yritykset voivat näistä markkinoista saavuttaa ja mikä olisi vastaava työllisyysvaikutusten suuruusluokka?

7) Mikä on ilmastotavoitteisiin liittyvien julkisten investointien rooli työllisyyden näkökulmasta?

8) Millaisilla politiikkatoimilla ilmastopolitiikan työllisyysvaikutusten toteutumista voidaan edistää sekä pitkällä aikavälillä että siirtymävaiheessa?

 

Hankkeeseen osallistuvat Etlatieto Oy:n lisäksi Demos Helsinki Oy ja Suomen ympäristökeskus.

Tutkimuksesta vastaa: