Yritysten t&k-toiminta ja 4 %:n t&k-intensiteetin saavuttaminen (Etlatieto Oy)

Yritysten t&k-toiminta ja 4 %:n t&k-intensiteetin saavuttaminen (Etlatieto Oy)

Hallitus on asettanut tavoitteekseen, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset (tki) nousisivat 4 %:iin bkt:sta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on erittäin kunnianhimoinen. Sen saavuttaminen edellyttää sekä yksityisen että julkisen sektorin huomattavia ja oikein kohdennettuja lisäpanostuksia. Tässä hankkeessa keskitytään nimenomaan t&k-toimintaan, sillä se on täsmällisemmin määritetty kuin tki-toiminta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yritysten t&k-investointeihin vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa analysoidaan Suomessa toimivien yritysten t&k-toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on tuottaa hyvä ymmärrys siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten t&k-toimintaa koskeviin päätöksiin. Näin saadaan käsitys siitä, mitkä asiat Suomessa kannustavat t&k-toimintaan ja mitkä sitä estävät.

Hankkeessa analysoidaan myös, minkä maiden kanssa Suomi kilpailee t&k-toiminnan sijainnista ja mitkä tekijät ratkaisevat sijaintipaikkapäätöksen. Tämä on välttämätön tieto silloin, kun pohditaan julkisen sektorin toimenpiteitä ja niiden tehokkuutta t&k-toiminnan lisäämiseksi. Hankkeessa tullaan keräämään uutta tietoa yrityskyselyllä, yrityshaastatteluilla ja työpajoilla. Lisäksi hyödynnetään ainutlaatuisia tietoja yritysten ulkomailla sijaitsevan t&k-toiminnan laajuudesta.

Hankkeessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

– Mikä on t&k-toiminnan rooli, pullonkaulat ja aikeet erilaisissa yrityksissä ja eri toimialoilla?
-Mitkä yritysten sisäiset ja ulkoiset tekijät kannustavat eniten t&k-investointeihin ja mitkä estävät?
– Miten t&k-investointien kehitys kytkeytyy laajemmin Suomessa vallitsevaan investointi- ja kasvuhaluttomuuteen?
– Mikä merkitys erilaisilla julkisilla tuilla ja muilla kannustimilla on yritysten t&k-toimintaan?
– Miten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä voidaan tiivistää?
– Miten julkiset toimijat ja rahoittajat voivat osuvammin auttaa yrityksiä menestymään maailmanmarkkinoilla korkean osaamisen ja t&k:n keinoin?

Näihin kysymyksiin vastaamalla pyritään tuottamaan ajankohtainen tilannekuva päätöksentekijöille keinoista, joilla he pystyvät parhaiten edistämään Suomessa tehtävää innovaatiotoimintaa. Tulosten pohjalta voidaan tehdä politiikkajohtopäätöksiä siitä, millä keinoin julkinen sektori pystyisi tehokkaimmin lisäämään nimenomaan Suomessa tehtävää innovaatiotoimintaa.

Hanke koostuu kolmesta osiosta.

Ensimmäisessä osiossa tehdään kansainvälinen tilastovertailu t&k-toiminnasta eri maissa. T&k-vertailu tehdään toimialatasolla huomioiden erityisesti maat, jotka ovat vertailukelpoisia Suomeen. Lisäksi tässä osiossa syvennytään uusimpaan kansainväliseen kirjallisuuteen t&k-toiminnasta.

Toisessa osiossa hankitaan uutta tietoa siitä, miksi yritysten t&k-menojen kasvu on jäänyt 2010-luvulla varsin vaatimattomaksi. Lisäksi tulosten avulla selviää, mitkä tekijät kannustavat ja mitkä estävät t&k-investointeja.

Kolmannen osion tavoitteena on tunnistaa yhdessä sidosryhmien kanssa kehityssuuntia ja ratkaisuja t&k-investointien vauhdittamiseksi sekä rakentaa yhteistä ymmärrystä ja vuoropuhelua eri sidosryhmien välille.

Hankkeessa toteutetaan lisäksi kaksi työpajaa, joiden tavoitteena on esitellä selvityksen tuloksia sekä käydä keskustelua johtopäätöksistä ja suosituksista. Väliraportti tehdään loppusyksystä 2020. Hankkeen kaikkien tulosten valmistuessa järjestetään raportin julkaisun yhteydessä loppuseminaari, johon kutsutaan laajasti eri sidosryhmien edustajia.

 

Hankkeeseen osallistuvat myös VTT ja Forefront Oy.

Tutkimuksesta vastaa: