Yritysten t&k-toiminta ja t&k-investointien kasvattamisen edellytykset

Ali-Yrkkö JyrkiDeschryvere MatthiasHalme KimmoJärvelin Anne-MariLehenkari JannePajarinen MikaPiirainen KalleSuominen Arho

Tiivistelmä

Vaikka tulosten mukaan t&k on kasvamassa, hallituksen asettamaa 4 %:n t&k-intensiteettiä ei näillä näkymin olla saavuttamassa vuoteen 2030 mennessä. Raportti keskittyy yritysten t&k:n kehitykseen, t&k-sijaintipaikkaan ja t&k-intensiteetin kasvuun. Tulosten mukaan Ruotsi, Baltia ja Saksa ovat kovimmat kilpailijamme t&k:n sijaintimaina. Suuryritysten t&k:ssa Suomi on varsin hyvin säilyttänyt kilpailukykynsä, mutta toimintaympäristön isot muutokset tai t&k-henkilöstön saatavuusongelmat voivat tämän muuttaa. Tärkeimmät sijaintitekijät ovat t&k-henkilöstön saatavuus, muiden yksiköiden ja asiakkaiden läheisyys. T&k:n sijoittuessa ulkomaille painavimmat tekijät olivat t&k-henkilöstön kustannukset ja saatavuus sekä t&k-tuet.
Suosittelemme kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä innovaatiopolitiikkaa, missä huomioidaan niin t&k:n lisäämiseen ja vaikuttavuuteen kuin osaamisen määrän ja laatuun kohdistuvia toimenpiteitä. Yrityksille suunnattuja julkisia t&k-panostuksia tulisi painottaa kasvuhakuisiin yrityksiin. Pelkkä raha ei kuitenkaan ratkaise kaikkea. Samaan aikaan on helpotettava t&k-henkilöstön saatavuusongelmia. Nopein politiikkatoimi koskee ulkomaalaisten t&k-työntekijöiden työlupien saannin nopeuttamista ja helpottamista. Koulutuspaikkojen määrillä voidaan lisätä saatavuutta pidemmällä aikavälillä. T&k ei kuitenkaan ole päämäärä vaan keino muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

The R&D Activity of Companies and the Prerequisites for Increasing R&D Investments

Abstract

This study focuses on factors affecting companies’ research and development (R&D), Finland as a location for R&D activities, and R&D intensity (R&D/GDP). According to our results, R&D investments are increasing in Finland but the R&D intensity will not reach 4 % target by 2030. Our results showed that Sweden, the Baltic countries, and Germany are Finland’s main competitors regarding the location of R&D investments. However, as a location for large companies’ R&D sites, Finland has maintained its competitiveness fairly well. The key factors affecting R&D location are the availability of R&D personnel, and the geographical proximity to the companies’ other units and customers.
We recommend comprehensive and long-term innovation policy which considers policy actions – not only affecting the increase of R&D and its impacts – but also the increase of capabilities. More precisely, we suggest that R&D subsidies should be directed more towards growth-oriented companies. Furthermore, the supply of potential inventors should be stimulated by facilitating an immigration process for potential R&D employees and by increasing the student quotas in universities.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten t&k-toiminta ja 4 %:n t&k-intensiteetin saavuttaminen (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
22.06.2021
Avainsanat
Tuotekehitys, T&k, Innovaatiopolitiikka, Yritys, Tutkimus, Tutkimustoiminta
Keywords
Development, R&D, Innovation policy, Company, Enterprise, Firm, Research, Research activities
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:50.
Sivuja
134
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.