Millä edellytyksillä yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset kasvavat Suomessa?

Ali-Yrkkö JyrkiHalme KimmoDeschryvere MatthiasLehenkari JannePiirainen KalleSuominen Arho

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten t&k:n kehitystä, t&k-sijaintipaikan valintakriteereitä ja t&k-intensiteetin kasvua. Tulosten mukaan t&k on kasvamassa, mutta hallituksen asettamaa 4 %:n t&k-intensiteettiä ei näillä näkymin olla saavuttamassa vuonna 2030. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi julkiselta sektorilta yli 150 miljoonan, kotimaisilta yrityksiltä noin 290 miljoonan ja ulkomaisilta yrityksiltä sekä muilta ulkomaisilta rahoittajilta 70 miljoonan euron vuosittaista kasvua Suomeen kohdistuvissa t&k-investoinneissa. Analyysin perusteella Ruotsi, Viro (ja jossain määrin muu Baltia) ja Saksa ovat kovimmat kilpailijamme t&k:n sijaintimaina. Tärkeimmät sijaintikriteerit ovat t&k-henkilöstön saatavuus sekä muiden yksiköiden ja asiakkaiden läheisyys. T&k:n sijoittuessa ulkomaille painavimmat tekijät olivat t&k-henkilöstön kustannukset ja saatavuus sekä t&k-tuet. Suosittelemme nykyistä kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää innovaatiopolitiikkaa, jossa huomioitaisiin niin t&k:n lisäämiseen ja vaikuttavuuteen kuin osaamisen määrään ja laatuunkin kohdistuvat politiikkatoimet. T&k ei kuitenkaan ole päämäärä vaan keino muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

The Prerequisites for Increasing the R&D Activity of Companies in Finland

Abstract

This study focuses on factors affecting companies’ research and development (R&D), Finland as a location for R&D activities, and R&D intensity (R&D/GDP). According to our results, R&D investments are increasing in Finland but the R&D intensity will not reach 4 % target by 2030. Our results showed that Sweden, Estonia (and to some extent other Baltic countries), and Germany are Finland’s main competitors regarding the location of R&D investments. The key factors affecting R&D location are the availability of R&D personnel, and the geographical proximity to the companies’ other units and customers. We recommend comprehensive and long-term innovation policy which considers policy actions – not only affecting the increase of R&D and its impacts – but also the increase of capabilities. It should be noted, however, that rather than the ultimate target, R&D is a means to reach other goals.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten t&k-toiminta ja 4 %:n t&k-intensiteetin saavuttaminen (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 98
Päiväys
09.09.2021
Avainsanat
Tutkimus, Kehitys, T&k, Tavoite, Tekijät, Sijaintipaikka, Sijainti, Yritys, Kilpailu
Keywords
R&D, Research, Development, Target, Location, Factors, Private, Company, Firm, Competition
ISSN
2323-2463
JEL
D22, D25, E22, F23, H25, O3, O32, O38
Sivuja
7
Kieli
Suomi