Vihreät toimet – ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen

Kuusi TeroPohjola JohannaKaskinen TuuliKaitila VilleKarhinen SanttuKauhanen AnttiLintunen JussiReinikainen TapioSavolainen HannuSillanaukee OtsoSuikkanen Henrik

Tiivistelmä

Tässä raportissa arvioimme ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen. Tavoitteena on tarjota keinoja, joilla kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on yhdistettävissä samanaikaisiin kunnianhimoisiin työllisyystavoitteisiin. Tunnistamme ilmastopolitiikan ja työllisyyden mahdollisia positiivisia yhteyksiä, mutta myös negatiivisia vaikutuskanavia ja riskejä. Aiheen poikkeuksellinen laajuus vaatii työn jakamista alateemoihin, joita ovat (i) ilmastopolitiikan työllisyysvaikutusten mekanismien tutkimus, (ii) ilmastonmuutoksen hillinnässä käytettyihin (vihreisiin) tuotteisiin liittyvät innovaatio-, sääntely- ja kansainvälisten markkinoiden kysymykset sekä (iii) julkisen investointien ja työmarkkinatoimien rooli. Kaikkia tutkimusteemoja lähestytään poikkitieteellisesti, hyödyntäen kvantitatiivisia aineistoja ja taloudellisia ja tilastollisia malleja sekä kvalitatiivisia haastattelu- ja kyselymenetelmiä. Lisäksi hanke toteutettiin tiiviissä vuorovaikutuksessa yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ilmastopolitiikan aiheuttaman rakennemuutoksen aikaisia työvoiman siirtymiä on pyrittävä tukemaan työvoimapolitiikalla ja työmarkkinoiden toimintaa ylläpitämällä ja kehittämällä. Keskimääräisen koulutusasteen nostolla voidaan tukea työllisyyttä, mutta myös ilmastokriisin ratkaisuihin liittyvää osaamista tarvitaan. Samalla työllisyyttä voidaan tukea siirtämällä verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristöhaittoja aiheuttavan tuotannon ja kulutuksen verotukseen. Myös julkiset investoinnit helpottavat työllisyyspainetta energiamurroksen siirtymävaiheessa. Osaltaan työllisyyskehitykseen voidaan vaikuttaa myös tukemalla kilpailukykyistä, markkinamenestykseen johtavaa innovaatiotoiminta vihreissä tuotteissa. Se edellyttää tehokkaita T&K-panoksia, yhteistyötä ja kehittyvien markkinoiden tuntemusta.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:22.

The Effects of Climate Policy on Employment: A Finnish Perspective

Abstract

In this report, we evaluate the effects of climate policy on employment from the Finnish perspective. The aim is to analyse how ambitious climate policy can be joined with concurrent ambitious employment objectives. We identify the potential positive connections between climate and employment policies, but also conceivable negative channels and risks. The exceptional scope of the topic requires dividing the work into subthemes: (i) the mechanisms of the employment effects caused by climate policy; (ii) the issues pertaining to the innovation, regulation and international markets of products used to mitigate the climate change; and (iii) the roles of public investment and labour market measures. We use a mixed-method approach that combines quantitative data, general equilibrium macroeconomic modelling and statistical analysis with qualitative interviews and surveys. Moreover, the project included close interactions with societal stakeholder groups.

The report shows that labour transitions during the structural change caused by climate policy must be supported through labour market policies and the maintenance and development of the functioning of the labour market. Raising the average level of education supports employment, but skills related to solutions to the climate crisis are also needed. Meanwhile, employment can be supported by shifting the focus of taxation from labour to environmentally harmful production and consumption. Public investment will also ease employment pressures during the transition phase of the energy transition. Competitive innovation in green products leading to market success can generate supporting positive economic and environmental impacts. However, it requires efficient R&D investments, cooperation and knowledge of emerging markets.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2021:22.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Päiväys
13.04.2021
Avainsanat
Työllisyys, Ilmastonmuutoksen hillintä, Rakennemuutos, Talouskasvu, Innovaatiot, Kansainvälinen kauppa, Ympäristötiede, Taloustiede, Kokonaistasapainomalli, Gravitaatiomalli, Haastattelututkimus
Keywords
Employment, Climate change mitigation, Structural change, Economic growth, Innovations, Environmental science, Economics, General equilibrium model, Gravity model, Interview survey
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:22.
Sivuja
200
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.