Neuvottelujärjestelmät: Tutkimustuloksia ja maiden välisiä vertailuja

Kauhanen AnttiNevavuo Jenni

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan työehtosopimusneuvottelujärjestelmiä taloustieteellisen kirjallisuuden valossa. Tutkimukset neuvottelujärjestelmän, työllisyyden, tuottavuuden ja palkkojen välisestä yhteydestä eivät pysty osoittamaan syy-seuraussuhdetta, ja tutkimuksia on melko vähän. Yhteenvetona voidaan sanoa, että koordinoidut järjestelmät ovat yhteydessä korkeampaan työllisyyteen, keskitetyt järjestelmät hitaampaan tuottavuuskasvuun ja hajautetut järjestelmät korkeampaan ansiotasoon. Tutkimukset eivät tue väitettä, että hajaantunut järjestelmä johtaisi työehtojen polkumyyntiin. Palkkajäykkyyttä käsittelevät tutkimukset osoittavat, että Suomessa palkat ovat kansainvälisesti vertaillen jäykkiä, ja sopeutuminen taloutta kohtaaviin sokkeihin tapahtuu enemmän työllisyyden kuin palkkojen kautta.

Neuvottelujärjestelmät ovat hajaantuneet Euroopassa viimeisten vuosikymmenien aikana. Suomessa on pysytty liittotasoisessa koordinoidussa sopimisessa, kun taas vertailumaissa siirryttiin hajautuneempaan, mutta koordinoituun järjestelmään 1990-luvulle tultaessa.

Suomessa on eurooppalaisessa vertailussa korkea luottamus, koetaan vähän ristiriitoja johdon ja työntekijöiden välillä, työntekijöillä on paljon osallistumismahdollisuuksia työpaikoilla ja sosiaalinen vuoropuhelu on kehittynyttä.

Collective Bargaining Systems: Research Findings and International Comparisons

Abstract

This report reviews economic literature on collective bargaining systems. The studies studying the association of collective bargaining systems and employment, productivity ja wages can not establish causality and the literature is quite thin. The existing results show that coordinated systems are associated with higher employment rate, centralized systems are associated with lower productivity growth and decentralized systems are associated with higher wages. Studies do not support the claim that decentralization of collective bargaining would lead to dumping of terms of employment. Studies on wage stickiness show that wages in Finland are sticky in international comparison and that adjustment to shocks happens more through employment than wages.

The bargaining systems have decentralized in Europe during the last decades. Finland has maintained its system based on coordinated sector level agreements while comparison countries moved to a more decentralized but coordinated system in the 1990s.

In European comparison, Finland has high levels of trust, low levels of tension between management and employees, good participation possibilities for employees and developed social dialogue in workplaces.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työmarkkinajärjestelmän joustavuus ja sopeutumiskyky globaalissa kilpailussa
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Raportit - Reports 110
Päiväys
12.04.2021
Avainsanat
Neuvottelujärjestelmä, Hajautuminen, Paikallinen sopiminen, Koordinointi
Keywords
Collective bargaining, Decentralization, Local bargaining, Coordination
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J52, J53, J38
Sivuja
27
Kieli
Suomi