Vihreän siirtymän osaamis- ja koulutustarpeet VISIOS

Kuusela Olli-PekkaMykrä NiinaJousilahti JuliaNeuvonen AleksiArola TerhiMarkkanen IlonaNokkala TerhiLehtonen AnnaHeikkinen HannuOinonen IlkkaAlhola KatriinaHuttunen SuviPaloniemi RiikkaPohjola JohannaSaarinen Taru

Tiivistelmä

Vihreästä siirtymästä on tullut muutaman viime vuoden aikana keskeinen yhteiskunnan ja talouden suuntaa määrittävä periaate. Uuteen teknologiaan ja kiinteään pääomaan liittyvien investointien lisäksi tarvitaan niiden käyttöön ja kehittämiseen soveltuvaa osaamista. Käynnissä olevan vuosikymmenen aikana vihreän siirtymän työvoimatarve kohdistuu erityisesti energiatehokkuuden parantamisen, energiahuollon, rakentamisen ja liikenteen investointien tehtäviin. Työvoimatarpeet kohdistuvat monipuolisesti eri koulutustasojen osaajiin. Tässä siirtymän vaiheessa suorittavan työn työntekijöiltä vaadittava vihreä osaaminen ei poikkea merkittävästi työntekijöiden nykyisistä osaamisprofiileista. Tämä korostaa erityisesti jatkuvan oppimisen palvelujen tarvetta.

Kaikkiaan vihreän siirtymän myötä korkean osaamisen ammattien ja tutkimusosaamisen kysyntä kasvaa, tukeutuuhan vihreä siirtymä pitkälti uusien ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen. Pidemmällä aikavälillä vihreä siirtymä vaikuttaa laajaan joukkoon ammatteja, kansalaisten arkisiin ratkaisuihin ja kokemuksiin yhteiskunnallisesta kehityksestä. Tähän kehitykseen vastaaminen edellyttää, että kestävyysosaamista vahvistetaan kaikilla kouluasteilla, kaikissa koulutusmuodoissa ja -ohjelmissa. Erityisesti olisi tarve painottaa transformatiivisen, nykyisiä käytäntöjä, taitoja ja rakenteita kyseenalaistavan oppimisen roolia osana vihreän siirtymän osaamispohjan rakentamista.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:31.

Skills and Education Needs in the Green Transition VISIOS

Abstract

Over the last few years, the green transition has become a key principle determining the direction of society and the economy. In addition to investments in new technologies and real capital, we need the skills to use and develop them. In the on-going decade, the labour needs of the green transition will focus on energy efficiency, energy supply, construction and transport investments.At this phase of the transition, the green skills required of the employees do not significantly differ from their current skills profiles. This highlights the need for continuous learning services.

In the longer term, the green transition will affect a wide range of professions, solutions of citizens’ everyday lives and their experience of societal development. Responding to these developments will require strengthening sustainability skills at all levels of education, in all forms and programmes. In particular, there is a need to emphasise the role of transformative learning, challenging current practices, skills and structures, as part of building the knowledge base for the green transition.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2023:31.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Päiväys
28.04.2023
Avainsanat
Vihreä siirtymä, Ammattirakenne, Osaamistarve, Kestävyysosaaminen, Koulutus, Koulutuspolitiikka
Keywords
Green transition, Labour market structure, Skills needs, Sustainability skills, Education, Education policy
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:31
Sivuja
168
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.