Ulkomaiset investoinnit ja kriittinen aineeton omaisuus

Ylhäinen IlkkaAli-Yrkkö JyrkiKoski HeliPajarinen MikaHeikkilä JussiMylly TuomasRajavuori Mikko

Tiivistelmä

Tutkimuksessa muodostetaan ajankohtainen tilannekuva kriittisestä aineettomasta omaisuudesta, sen omistuksesta sekä ulkomaisten yritysten toiminnasta Suomessa. Kriittiselle aineettomalle omaisuudelle ei ole yksiselitteistä määritelmää; siihen viitataan yleisimmin ns. kriittisten, nousevien tai perustavanlaatuisten teknologioiden kohdalla. Hyödynsimme tarkastelussa Euroopan komission patenttiluokkiin perustuvaa määritelmää kehittyneistä teknologioista, jota täydensimme puolustus- ja kaksikäyttöteknologiaa koskevilla patenttiluokilla. Käyttämämme määritelmän perusteella Suomessa toimii vajaa 1 500 kriittistä teknologiaa omaavaa yritystä, joista suurin osa on kotimaisessa omistuksessa. Kvantitatiivinen analyysi osoittaa, että ulkomaisten yritysten ostamat suomalaisyritykset patentoivat enemmän kriittistä teknologiaa. Kriittisen teknologian omistus ei kuitenkaan lisää ulkomaisen yrityskaupan todennäköisyyttä, kun yritysten taustaominaisuudet on huomioitu. Korkean teknologian yritysostot eivät myöskään korostu viranomaisvalvonnan soveltamiskäytännössä. Kriittistä teknologiaa omaavien yritysten taloudellinen kehitys on yrityskaupan jälkeen keskimäärin samankaltaista kuin verrokkiyritysten, jotka eivät olleet yrityskaupan kohteena, joskin vähäinen havaintomäärä hankaloittaa tilastollista analyysia.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:51.

Foreign Investments and Critical Intangible Assets

Abstract

This study provides a current situational picture of critical intangible assets, their ownership, and the operations of foreign companies in Finland. There is no clear definition for ”critical intangible assets”; the term usually refers to so-called critical, emerging, or foundational technologies. For our study, we used the European Commission’s definition of advanced technologies based on patent categories, which we supplemented with patent categories for the defense industry and dual-use technology. According to this definition, there are almost 1,500 companies with critical technology in Finland, most of which are domestically owned. The quantitative analysis shows that companies acquired by foreign firms patent more critical technology than other companies. However, the ownership of critical technology does not increase the probability of a foreign acquisition when the background characteristics of the companies are controlled for. High-tech acquisitions are not highlighted in the authorities’ security assessment operations. After the acquisition, the financial development of companies with critical technology is, on average, similar to that of control companies that were not acquired, although the small number of observations complicates statistical analysis.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2023:51.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen (Etlatieto)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
05.09.2023
Avainsanat
Kriittinen aineeton omaisuus, Avainteknologiat, Ulkomaiset investoinnit, Yrityskaupat, Patentit
Keywords
Critical intangible assets, Key enabling technologies, Foreign investment, Acquisitions, Patents
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:51
Sivuja
125
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.